Det hemmelige netværk af vaccineskeptiske præster: “Det er essensen af Trump, du har flydende rundt inde i dig”


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cookies fra vores lydleverandør.

Det korte af det lange

En gruppe af danske sognepræster har dan­net et netværk, hvor de i hem­me­lighed taler om deres store skep­sis over­for coro­n­avac­ci­nen og coronare­strik­tion­erne, lige­som de trøster hinan­den, når de bliv­er udskam­met af den brede offent­lighed for deres holdninger.

Fri­heds­brevet har mødt præst Peter Sander fra netvær­ket, der hellere vil lægge sin skæb­ne i hæn­derne på Gud end på vac­cin­er og sundhedseksperter.

“Jeg stol­er ikke på Trump-vac­cin­erne, og jeg kan ikke forstå, at andre gør det. Det er fak­tisk essensen af Trump, du har fly­dende rundt inde i dig,” siger han hen­vendt til Fri­heds­brevets journalist.

Derfor er det vigtigt

I takt med coro­n­aens udvikling har vi set flere grup­per af men­nesker organ­is­ere sig for at pro­testere mod restrik­tion­er og vac­cin­er. Nyeste skud på stam­men er netvær­ket af vac­ci­neskep­tiske præster. Det er inter­es­sant at finde ud af, hvem de er, hvad de vil, og hvad de byg­ger deres hold­ninger på.

Baggrund

Det er en fyn­sk præst ved navn Therese Strand Kuda­jew­s­ki, der er frontløber på det netværk, som Peter Sander er blevet en del af.

Den 20. decem­ber skrev hun en opda­ter­ing på Face­book, hvor hun for­t­alte, at hun var igang med at organ­is­ere et netværk af præster, der men­er, at “coro­n­ahys­teri­et” har taget overhånd.

Få uger senere kom Therese Strand Kuda­jew­s­ki for alvor i væl­ten, da hun sam­men­lignede coro­n­avac­ci­nen med Naz­i­tysk­lands med­i­cinske eksper­i­menter. Kuda­jew­s­ki opfor­drede desu­den læger til at sige fra over for vac­ci­nen, så “læge og morder ikke atter bliv­er to sider af samme sag”. Den sag har Kris­teligt Dag­blad og de fynske avis­er dækket intensivt.

Peter Sander har også været bland­et ind i debat­ten, da han for lidt over en uge siden i Fyns Amt Avis udtryk­te sin støtte til Therese Strand Kudajewski.

Det siger hovedpersonen

Peter Sander er præst i Brønd­by Strand Kirke, en stor rød murstens­bygn­ing, der lig­ger klods op og ned af den køben­havnske forstads sociale boligbyggerier.

Præsten er klædt i casu­al hverdagstøj, jeans og skjorte, og han tager ven­ligt imod og vis­er rundt i den labyrin­tiske kirke. Selve kirke­salen er stor og pom­pøs, og Peter Sander fortæller, at han fra prædikestolen en enkelt gang, på en sub­til måde, har talt om det, han beteg­n­er som “coro­n­ahys­teri­et”.

“Jeg har ikke nævnt coro­na direk­te, men jeg har min­det om, at regeringer og stater er en for­sam­ling af syn­dere, der har brug for Guds nåde, lige­som alle os andre,” siger han.

Vi bevæger os videre ned ad en lang gang og ender på Peter Sanders kon­tor. Her fortæller Peter Sander om det nye netværk af vac­ci­neskep­tiske præster, startet af Therese Strand Kuda­jew­s­ki, som han er blevet en del af.

“Vi har et netværk, hvor vi mail­er sam­men og ringer sam­men. Vi har et fortro­lighed­sprin­cip, så du får ikke at vide, hvad vi præ­cist taler om. Udover Therese og jeg, består netvær­ket af nogle præster, som også offentligt har udtrykt deres skep­sis. Deru­dover er der nogle medlem­mer, jeg ikke kan fortælle noget om. De er bange for repres­salier og vil ikke stå frem. De vil ikke skabe kon­flikt i deres eget sogn eller eventuelt mod­tage klager.”

Peter Sander fortæller, at han som præst fak­tisk selv har mod­taget en klage på grund af sit engage­ment i coro­n­akrisen, men at kla­gen ifølge ham er afs­lut­tet “i min­de­lighed”. Han ønsker ikke at gå i nærmere detal­jer om den pågældende klage.

Er jeres snakke i netvær­ket hem­melige, for­di det, I taler om, er mere vidt­gående end det, I allerede har sagt i offentligheden?

“Nej, det er mere sjælesørg­erisk. Vi opmuntr­er hinan­den og udvek­sler infor­ma­tion­er med hinan­den. I forhold til størst­ede­len af sam­fun­det står vi lidt alene med vores hold­ninger. Vi går op imod den kon­sen­sus, at det er en god idé, at danskerne skal have vac­cinestik til den store guldmedalje.”

“Et hem­meligt netværk for vac­ci­neskep­tiske præster”. Hvor­dan synes du, den sæt­ning lyder?

“Jeg kan godt se, hvor­dan det kan præsen­teres, og at nogen vil se det som kon­spir­a­torisk. Men det lyder ikke kon­spir­a­torisk i mine ører. Som præst har jeg mass­er af fortrolige sam­taler med folk hele tiden.”

Men du kan godt selv se, at det lyder kon­spir­a­torisk, hvad men­er du med det?

“Ja, ude­fra kan det jo lyde som en hem­me­ligheds­fuld gruppe af skep­tiske præster – som en eller anden under­grunds­bevægelse. En bevægelse, der ret­ter sig imod regerin­gen og myn­dighed­er her i lan­det og forsøger at udøve under­gravende virk­somhed over­for dem.”

Men I prøver ikke at udøve under­gravende virksomhed?

“Nej, det gør vi ikke.”

Forestil dig, at regerin­gen lukker lan­det ned næste vin­ter, og at kirk­erne også skal lukke. Kunne du så finde på at holde en prædiken alligevel?

“Alt­så civ­il uly­dighed? Jeg kan lige se over­skriften for mig. Jeg har haft lyst til det. Det har jeg virkelig.”

Så du kan ikke afvise, at du vil gøre det?

“Nej, for det kom­mer an på sit­u­a­tio­nen. Men som udgangspunkt har jeg ikke lyst til at bryde loven eller begå civ­il uly­dighed. Jeg tror heller ikke, at mine kol­leger her i kirken vil synes, at det er en god idé.”

Skeptisk, men ikke antivaxxer

Peter Sander har lige siden starten af coro­n­akrisen været skep­tisk. Han men­er, at coro­n­aen ikke er mere end en “lidt svær influen­za”. Det baser­er han på, at de men­nesker, han kender, der har haft coro­na, har haft et mildt forløb.

“Befolknin­gen har en stor frygt for coro­na, men jeg er slet ikke bange. Min frygt for at få coro­na er på lin­je med min frygt for at få fodsvamp. Det lyder absurd, men det er der, jeg befind­er mig. Jeg synes, at man har overvur­deret den her syg­doms farlighed for sam­fun­det. Den er farlig for nogle risiko­grup­per, men resten af sam­fun­det kan sagtens køre videre som normalt.”

Hvis vi går til vac­cin­er, vil du så beteg­ne dig selv som antivaxxer?

“Jeg ved efter­hån­den ikke, hvad det bety­der. Jeg er ikke imod alle vac­cin­er. Jeg er imod coro­n­avac­ci­nen, som er en vac­cine, der er blevet brugt alt for kort tid på at udvikle i forhold til, når man nor­malt udvikler en vac­cine. Vi aner ikke, hvilke bivirkninger folk får om nogle år.”

Er det, for­di det er fy-ord, at du ikke vil kalde dig selv antivaxxer?

“Jeg men­er ikke, jeg er anti­vaxxer. Jeg er imod de eksper­i­mentelle vac­cin­er, der er blevet god­k­endt ved de svinkeærinder, som Trump-admin­is­tra­tio­nen gav lov til for at få noget på markedet ganske hur­tigt. Jeg stol­er ikke på Trump-vac­cin­erne, og jeg kan ikke forstå andre, gør det. Det er fak­tisk essensen af Trump, du har fly­dende rundt inde i dig. Det er det.”

Er det alle os andre, der er dumme?

“Jeg men­er ikke, I er dumme. I er nok faldet for en sal­gskam­pagne, hvis man skal sige det sådan.”

Når du argu­menter­er for, at coro­na ikke er en særlig farlig syg­dom, bruger du dine egne erfaringer. Hvad siger dine egne erfaringer i forhold til vac­ci­nen? Kender du nogen, der er blevet syge af den?

“Det er nok for tidligt at sige. Jeg er mest nervøs for de langsigt­ede bivirkninger.”

I Guds hænder

Therese Strand Kuda­jew­s­ki, som også er med i netvær­ket af vac­ci­neskep­tiske præster, har ikke øns­ket at stille op til denne artikel. Kris­teligt Dag­blad har beskrevet, hvor­dan hun har sam­men­lignet coro­n­avac­ci­na­tion­erne med eksper­i­menter i Naz­i­tysk­land, og at hun har opfor­dret læger til at stoppe med at vac­cinere, så læge og morder “ikke atter bliv­er to sider af samme sag.”

Peter Sander vil dog ikke for­mulere sig på samme måde.

“Det er nogle skarpe udtalelser. Når jeg udtaler mig, udtaler jeg mig mere rundt, imødek­om­mende og fluffy. Jeg kan godt forstå, at der er læger, der er blevet stødt over det. Jeg vil ikke kalde nogen for mordere.”

Men du er også lidt enig med hende i nogle ting…?

“Jeg er enig med hende i, at coro­n­ahånd­terin­gen er et cirkus. Lige­som hende er jeg skep­tisk over­for ned­lukninger og vac­cin­er. Jeg kan godt se, hvor hen­des hjerte lig­ger. Hun taler ud fra nogle bekym­ringer, som er berettigede. Men du skal også forstå, at Therese har følt sig udskam­met, for­di hun ikke er vac­cineret. Jeg ser meget hen­des udtalelser som tryk, der avler modtryk.”

Hvor meget har din skep­sis egentlig at gøre med, at du er præst?

“Det har meget at gøre med det. Når kirken lukker ned, eller der kom­mer restrik­tion­er, så mis­ter folk kon­tak­ten til kirken, og jeg kan se, at hele kirke­liv­et og kul­turlivet har lidt rigtig meget under det her. Der er en frygt i sam­fun­det for syg­dom­men, som næsten er værre end selve sygdommen.”

Der er nok nogle ateis­ter her i lan­det, der vil mene, at det er lidt skørt, at du tror på Gud, men du ikke tror på høj­tud­dannede ekspert­er, der anbe­faler vac­ci­nen. Hvad siger du til det?

“Set fra deres synsvinkel, er det sikkert skørt. Men du kan ikke fork­lare det tillids­forhold, der er tale om, når du har en tro på Gud. Jeg kan ikke give dig min tro på, at Gud er til, at Gud er den, der i sid­ste ende vil dømme lev­ende og døde, og at Gud selv antog men­neske­lig form i Jesus og døde for dine syn­ders skyld på korset. Den tro kan jeg ikke give dig. Enten er den der – eller også er den der ikke. Og det er måske også tilli­den til Gud, der gør, at jeg ikke er så bange for coro­na. Bliv­er livet langt eller kort? Sådan nogle ting er i Guds hæn­der i sid­ste ende.”

Det mangler vi svar på 

Fri­heds­brevet har efter besøget i Brønd­by Strand Kirke spurgt Peter Sander, om vi ikke kan få nogle flere navne på de vac­ci­neskep­tiske præster, der er i netvær­ket. Det har Peter Sander ikke svaret på. Han vil heller ikke sige, præ­cist hvor mange de er i netvær­ket. Han opl­yser i øvrigt, at grup­pen skifter udseende fra uge til uge. Nye medlem­mer kom­mer til – andre falder fra.

Det står stadig hen i det uvisse, hvad netvær­ket af præster har af plan­er for fremti­den. Peter Sander vil ikke opl­yse, hvad præsterne helt præ­cist taler om, hvilket selvføl­gelig pir­rer Fri­heds­brevets nys­ger­righed. Vi hold­er der­for i fremti­den et vågent øje med sagen.