Det hem­me­li­ge net­værk af vac­ci­ne­skep­ti­ske præ­ster: “Det er essen­sen af Trump, du har fly­den­de rundt inde i dig”


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

En grup­pe af dan­ske sog­ne­præ­ster har dan­net et net­værk, hvor de i hem­me­lig­hed taler om deres sto­re skep­sis over­for cor­o­na­vac­ci­nen og cor­o­na­re­strik­tio­ner­ne, lige­som de trø­ster hin­an­den, når de bli­ver udskam­met af den bre­de offent­lig­hed for deres holdninger.

Fri­heds­bre­vet har mødt præst Peter San­der fra net­vær­ket, der hel­le­re vil læg­ge sin skæb­ne i hæn­der­ne på Gud end på vac­ci­ner og sundhedseksperter.

“Jeg sto­ler ikke på Trump-vac­ci­ner­ne, og jeg kan ikke for­stå, at andre gør det. Det er fak­tisk essen­sen af Trump, du har fly­den­de rundt inde i dig,” siger han hen­vendt til Fri­heds­bre­vets journalist.

Der­for er det vigtigt

I takt med cor­o­na­ens udvik­ling har vi set fle­re grup­per af men­ne­sker orga­ni­se­re sig for at pro­teste­re mod restrik­tio­ner og vac­ci­ner. Nye­ste skud på stam­men er net­vær­ket af vac­ci­ne­skep­ti­ske præ­ster. Det er inter­es­sant at fin­de ud af, hvem de er, hvad de vil, og hvad de byg­ger deres hold­nin­ger på.

Bag­grund

Det er en fynsk præst ved navn The­re­se Strand Kuda­jewski, der er front­lø­ber på det net­værk, som Peter San­der er ble­vet en del af.

Den 20. decem­ber skrev hun en opda­te­ring på Face­book, hvor hun for­tal­te, at hun var igang med at orga­ni­se­re et net­værk af præ­ster, der mener, at “cor­o­na­hyste­ri­et” har taget overhånd.

Få uger sene­re kom The­re­se Strand Kuda­jewski for alvor i væl­ten, da hun sam­men­lig­ne­de cor­o­na­vac­ci­nen med Nazi­tys­klands medi­cin­ske eks­pe­ri­men­ter. Kuda­jewski opfor­dre­de des­u­den læger til at sige fra over for vac­ci­nen, så “læge og mor­der ikke atter bli­ver to sider af sam­me sag”. Den sag har Kri­ste­ligt Dag­blad og de fyn­s­ke avi­ser dæk­ket intensivt.

Peter San­der har også været blan­det ind i debat­ten, da han for lidt over en uge siden i Fyns Amt Avis udtryk­te sin støt­te til The­re­se Strand Kudajewski.

Det siger hovedpersonen

Peter San­der er præst i Brønd­by Strand Kir­ke, en stor rød mur­stens­byg­ning, der lig­ger klods op og ned af den køben­havn­ske for­stads soci­a­le boligbyggerier.

Præ­sten er klædt i casu­al hver­dag­støj, jeans og skjor­te, og han tager ven­ligt imod og viser rundt i den labyrin­ti­ske kir­ke. Sel­ve kir­kesa­len er stor og pompøs, og Peter San­der for­tæl­ler, at han fra præ­di­ke­sto­len en enkelt gang, på en sub­til måde, har talt om det, han beteg­ner som “cor­o­na­hyste­ri­et”.

“Jeg har ikke nævnt cor­o­na direk­te, men jeg har min­det om, at rege­rin­ger og sta­ter er en for­sam­ling af syn­de­re, der har brug for Guds nåde, lige­som alle os andre,” siger han.

Vi bevæ­ger os vide­re ned ad en lang gang og ender på Peter San­ders kon­tor. Her for­tæl­ler Peter San­der om det nye net­værk af vac­ci­ne­skep­ti­ske præ­ster, star­tet af The­re­se Strand Kuda­jewski, som han er ble­vet en del af.

“Vi har et net­værk, hvor vi mai­ler sam­men og rin­ger sam­men. Vi har et for­tro­lig­heds­prin­cip, så du får ikke at vide, hvad vi præ­cist taler om. Udover The­re­se og jeg, består net­vær­ket af nog­le præ­ster, som også offent­ligt har udtrykt deres skep­sis. Der­u­d­over er der nog­le med­lem­mer, jeg ikke kan for­tæl­le noget om. De er ban­ge for repres­sa­li­er og vil ikke stå frem. De vil ikke ska­be kon­flikt i deres eget sogn eller even­tu­elt mod­ta­ge klager.”

Peter San­der for­tæl­ler, at han som præst fak­tisk selv har mod­ta­get en kla­ge på grund af sit enga­ge­ment i cor­ona­kri­sen, men at kla­gen iføl­ge ham er afslut­tet “i min­de­lig­hed”. Han ønsker ikke at gå i nær­me­re detal­jer om den pågæl­den­de klage.

Er jeres snak­ke i net­vær­ket hem­me­li­ge, for­di det, I taler om, er mere vidt­gå­en­de end det, I alle­re­de har sagt i offentligheden?

“Nej, det er mere sjæ­le­sør­ge­risk. Vi opmun­trer hin­an­den og udveks­ler infor­ma­tio­ner med hin­an­den. I for­hold til stør­ste­delen af sam­fun­det står vi lidt ale­ne med vores hold­nin­ger. Vi går op imod den kon­sensus, at det er en god idé, at dan­sker­ne skal have vac­ci­ne­stik til den sto­re guldmedalje.”

“Et hem­me­ligt net­værk for vac­ci­ne­skep­ti­ske præ­ster”. Hvor­dan synes du, den sæt­ning lyder?

“Jeg kan godt se, hvor­dan det kan præ­sen­te­res, og at nogen vil se det som kon­spira­to­risk. Men det lyder ikke kon­spira­to­risk i mine ører. Som præst har jeg mas­ser af for­tro­li­ge sam­ta­ler med folk hele tiden.”

Men du kan godt selv se, at det lyder kon­spira­to­risk, hvad mener du med det?

“Ja, ude­fra kan det jo lyde som en hem­me­lig­heds­fuld grup­pe af skep­ti­ske præ­ster – som en eller anden under­grunds­be­væ­gel­se. En bevæ­gel­se, der ret­ter sig imod rege­rin­gen og myn­dig­he­der her i lan­det og for­sø­ger at udø­ve under­gra­ven­de virk­som­hed over­for dem.”

Men I prø­ver ikke at udø­ve under­gra­ven­de virksomhed?

“Nej, det gør vi ikke.”

Fore­stil dig, at rege­rin­gen luk­ker lan­det ned næste vin­ter, og at kir­ker­ne også skal luk­ke. Kun­ne du så fin­de på at hol­de en præ­di­ken alligevel?

“Alt­så civil uly­dig­hed? Jeg kan lige se over­skrif­ten for mig. Jeg har haft lyst til det. Det har jeg virkelig.”

Så du kan ikke afvi­se, at du vil gøre det?

“Nej, for det kom­mer an på situ­a­tio­nen. Men som udgangs­punkt har jeg ikke lyst til at bry­de loven eller begå civil uly­dig­hed. Jeg tror hel­ler ikke, at mine kol­le­ger her i kir­ken vil synes, at det er en god idé.”

Skep­tisk, men ikke antivaxxer

Peter San­der har lige siden star­ten af cor­ona­kri­sen været skep­tisk. Han mener, at cor­o­na­en ikke er mere end en “lidt svær influ­en­za”. Det base­rer han på, at de men­ne­sker, han ken­der, der har haft cor­o­na, har haft et mildt forløb.

“Befolk­nin­gen har en stor frygt for cor­o­na, men jeg er slet ikke ban­ge. Min frygt for at få cor­o­na er på linje med min frygt for at få fod­svamp. Det lyder absurd, men det er der, jeg befin­der mig. Jeg synes, at man har over­vur­de­ret den her syg­doms far­lig­hed for sam­fun­det. Den er far­lig for nog­le risi­ko­grup­per, men resten af sam­fun­det kan sag­tens køre vide­re som normalt.”

Hvis vi går til vac­ci­ner, vil du så beteg­ne dig selv som antivaxxer?

“Jeg ved efter­hån­den ikke, hvad det bety­der. Jeg er ikke imod alle vac­ci­ner. Jeg er imod cor­o­na­vac­ci­nen, som er en vac­ci­ne, der er ble­vet brugt alt for kort tid på at udvik­le i for­hold til, når man nor­malt udvik­ler en vac­ci­ne. Vi aner ikke, hvil­ke bivirk­nin­ger folk får om nog­le år.”

Er det, for­di det er fy-ord, at du ikke vil kal­de dig selv antivaxxer?

“Jeg mener ikke, jeg er anti­vaxxer. Jeg er imod de eks­pe­ri­men­tel­le vac­ci­ner, der er ble­vet god­kendt ved de svin­ke­æ­rin­der, som Trump-admi­ni­stra­tio­nen gav lov til for at få noget på mar­ke­det gan­ske hur­tigt. Jeg sto­ler ikke på Trump-vac­ci­ner­ne, og jeg kan ikke for­stå andre, gør det. Det er fak­tisk essen­sen af Trump, du har fly­den­de rundt inde i dig. Det er det.”

Er det alle os andre, der er dumme?

“Jeg mener ikke, I er dum­me. I er nok fal­det for en salgskampag­ne, hvis man skal sige det sådan.”

Når du argu­men­te­rer for, at cor­o­na ikke er en sær­lig far­lig syg­dom, bru­ger du dine egne erfa­rin­ger. Hvad siger dine egne erfa­rin­ger i for­hold til vac­ci­nen? Ken­der du nogen, der er ble­vet syge af den?

“Det er nok for tid­ligt at sige. Jeg er mest nervøs for de lang­sig­te­de bivirkninger.”

I Guds hænder

The­re­se Strand Kuda­jewski, som også er med i net­vær­ket af vac­ci­ne­skep­ti­ske præ­ster, har ikke ønsket at stil­le op til den­ne arti­kel. Kri­ste­ligt Dag­blad har beskre­vet, hvor­dan hun har sam­men­lig­net cor­o­na­vac­ci­na­tio­ner­ne med eks­pe­ri­men­ter i Nazi­tys­kland, og at hun har opfor­dret læger til at stop­pe med at vac­ci­ne­re, så læge og mor­der “ikke atter bli­ver to sider af sam­me sag.”

Peter San­der vil dog ikke for­mu­le­re sig på sam­me måde.

“Det er nog­le skar­pe udta­lel­ser. Når jeg udta­ler mig, udta­ler jeg mig mere rundt, imø­de­kom­men­de og fluf­fy. Jeg kan godt for­stå, at der er læger, der er ble­vet stødt over det. Jeg vil ikke kal­de nogen for mordere.”

Men du er også lidt enig med hen­de i nog­le ting…?

“Jeg er enig med hen­de i, at cor­o­na­hånd­te­rin­gen er et cir­kus. Lige­som hen­de er jeg skep­tisk over­for ned­luk­nin­ger og vac­ci­ner. Jeg kan godt se, hvor hen­des hjer­te lig­ger. Hun taler ud fra nog­le bekym­rin­ger, som er beret­ti­ge­de. Men du skal også for­stå, at The­re­se har følt sig udskam­met, for­di hun ikke er vac­ci­ne­ret. Jeg ser meget hen­des udta­lel­ser som tryk, der avler modtryk.”

Hvor meget har din skep­sis egent­lig at gøre med, at du er præst?

“Det har meget at gøre med det. Når kir­ken luk­ker ned, eller der kom­mer restrik­tio­ner, så mister folk kon­tak­ten til kir­ken, og jeg kan se, at hele kir­ke­li­vet og kul­tur­li­vet har lidt rig­tig meget under det her. Der er en frygt i sam­fun­det for syg­dom­men, som næsten er vær­re end sel­ve sygdommen.”

Der er nok nog­le atei­ster her i lan­det, der vil mene, at det er lidt skørt, at du tror på Gud, men du ikke tror på højtud­dan­ne­de eks­per­ter, der anbe­fa­ler vac­ci­nen. Hvad siger du til det?

“Set fra deres syns­vin­kel, er det sik­kert skørt. Men du kan ikke for­kla­re det til­lids­for­hold, der er tale om, når du har en tro på Gud. Jeg kan ikke give dig min tro på, at Gud er til, at Gud er den, der i sid­ste ende vil døm­me leven­de og døde, og at Gud selv antog men­ne­ske­lig form i Jesus og døde for dine syn­ders skyld på kor­set. Den tro kan jeg ikke give dig. Enten er den der – eller også er den der ikke. Og det er måske også til­li­den til Gud, der gør, at jeg ikke er så ban­ge for cor­o­na. Bli­ver livet langt eller kort? Sådan nog­le ting er i Guds hæn­der i sid­ste ende.”

Det mang­ler vi svar på 

Fri­heds­bre­vet har efter besø­get i Brønd­by Strand Kir­ke spurgt Peter San­der, om vi ikke kan få nog­le fle­re nav­ne på de vac­ci­ne­skep­ti­ske præ­ster, der er i net­vær­ket. Det har Peter San­der ikke sva­ret på. Han vil hel­ler ikke sige, præ­cist hvor man­ge de er i net­vær­ket. Han oply­ser i øvrigt, at grup­pen skif­ter udse­en­de fra uge til uge. Nye med­lem­mer kom­mer til – andre fal­der fra.

Det står sta­dig hen i det uvis­se, hvad net­vær­ket af præ­ster har af pla­ner for frem­ti­den. Peter San­der vil ikke oply­se, hvad præ­ster­ne helt præ­cist taler om, hvil­ket selv­føl­ge­lig pir­rer Fri­heds­bre­vets nys­ger­rig­hed. Vi hol­der der­for i frem­ti­den et vågent øje med sagen.