Det seksu­el­le våben­kapløb mel­lem mænd og kvinder

Mænds seksu­el­le vold mod kvin­der er den mest udbred­te men­ne­ske­ret­tig­heds­kræn­kel­se i ver­den. Alli­ge­vel er kvin­dens ret til at bestem­me hvor, hvor­når og med hvem hun vil have sex ikke ned­fæl­det i en ene­ste men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion, erklæ­ring eller lov. Og det på trods af at net­op den­ne ret evo­lu­tions­psy­ko­lo­gisk og histo­risk er langt mere fun­da­men­tal end andre ned­fæl­de­de ret­tig­he­der såsom ytrings­fri­hed, for­sam­lings­fri­hed og reli­gions­fri­hed. Neg­li­ge­rin­gen af kvin­dens ret til seksu­el selv­be­stem­mel­se under­mi­ne­rer nem­lig et essen­ti­elt træk ved hunners par­rings­stra­te­gi på tværs af dyre­ri­get, ønsket om selv at væl­ge sine part­ne­re. David Buss, pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi ved Uni­ver­si­ty of Texas i Austin og en af evo­lu­tions­psy­ko­lo­gi­ens stif­te­re, slår i en ny bog til lyd for at få kvin­ders ret til at selv at bestem­me, hvem de vil have sex med, hvor og hvor­når, aner­kendt som en uni­ver­sel menneskeret. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her