Det seksuelle våbenkapløb mellem mænd og kvinder

Mænds sek­suelle vold mod kvin­der er den mest udbredte men­neskerettighed­skrænkelse i ver­den. Alligev­el er kvin­dens ret til at bestemme hvor, hvornår og med hvem hun vil have sex ikke ned­fældet i en eneste men­neskerettighed­skon­ven­tion, erk­læring eller lov. Og det på trods af at netop denne ret evo­lu­tion­sp­sykol­o­gisk og his­torisk er langt mere fun­da­men­tal end andre ned­fæld­ede ret­tighed­er såsom ytrings­fri­hed, for­sam­lings­fri­hed og reli­gions­fri­hed. Neg­ligerin­gen af kvin­dens ret til sek­suel selvbestem­melse under­miner­er nem­lig et essen­tielt træk ved hun­ners par­ringsstrate­gi på tværs af dyreriget, øns­ket om selv at vælge sine part­nere. David Buss, pro­fes­sor i psykolo­gi ved Uni­ver­si­ty of Texas i Austin og en af evo­lu­tion­sp­sykolo­giens stiftere, slår i en ny bog til lyd for at få kvin­ders ret til at selv at bestemme, hvem de vil have sex med, hvor og hvornår, anerk­endt som en uni­versel menneskeret. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.