Det sto­re comeback

Om alt går efter cheftræ­ner Tho­mas Franks pla­ner, spil­ler Chri­sti­an Erik­sen i efter­mid­dag sin før­ste bety­den­de kamp siden sit hjer­te­stop i Par­ken for over otte måne­der siden. Fri Spark ser i den anled­ning nær­me­re på den 30-åri­ge fyn­bos før­ste uger i Brent­ford FC, og på hvor­dan hans spids­kom­pe­ten­cer kan løf­te opryk­ke­ren ud af nedryk­nings­stri­den i Pre­mi­er League. Til sidst byder vi på et styk­ke omdis­ku­te­ret bag­værk og et calyp­so-hit fra 80’erne. Inden du for­fat­ter din kla­ge: Både kage og sang er Eriksen-relaterede. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her