Det sto­re comeback

Om alt går efter cheftræ­ner Tho­mas Franks pla­ner, spil­ler Chri­sti­an Erik­sen i efter­mid­dag sin før­ste bety­den­de kamp siden sit hjer­te­stop i Par­ken for over otte måne­der siden. Fri Spark ser i den anled­ning nær­me­re på den 30-åri­ge fyn­bos før­ste uger i Brent­ford FC, og på hvor­dan hans spids­kom­pe­ten­cer kan løf­te opryk­ke­ren ud af nedryk­nings­stri­den i Pre­mi­er League. Til sidst byder vi på et styk­ke omdis­ku­te­ret bag­værk og et calyp­so-hit fra 80’erne. Inden du for­fat­ter din kla­ge: Både kage og sang er Eriksen-relaterede. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.