Det sto­re trans­fer­kup skaf­fer pen­ge til krigen

For et års tid siden var Myk­hai­lo Mud­ryk et rea­li­stisk Brent­ford-ind­køb. Det vil sige, at ukrai­ne­ren sta­dig var for­holds­vis uop­da­get og ufor­løst. I dag er den 22-åri­ge hur­tig­lø­ber fra Kras­no­grad ikke bare det inde­væ­ren­de trans­fer­vin­du­es dyre­ste han­del, men også på fle­re andre områ­der en spek­taku­lær historie. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.