DF-for­mand­skan­di­dat: Støj­berg er “doku­men­te­ret” skyl­dig, men sta­dig værdig

Det kan vir­ke tem­me­lig selv­mod­si­gen­de, at man i Dansk Fol­ke­par­ti argu­men­te­rer for, at Inger Støj­berg er vær­dig til Fol­ke­tin­get, selv­om hun nu er idømt 60 dages ube­tin­get fængsel i Rigs­ret­ten. I 2018 stem­te par­ti­et nem­lig for en lov, der for­hin­drer per­so­ner med fængsels­dom­me i at stil­le op til kom­mu­nal- og regions­valg. “Jamen, det kan jeg godt se det mod­sa­t­ret­te­de i. Og det er jo dér, at dis­kus­sio­nen om fol­ke­tings­med­lem­mers vær­dig­hed kan gå hen og bli­ve svær. Det indrøm­mer jeg ger­ne,” siger par­tiets for­mand­skan­di­dat Mere­te Dea Lar­sen i et inter­view med Fri­heds­bre­vet. Hen­des par­ti­fæl­ler mener des­u­den, at dom­men over Inger Støj­berg er “poli­tisk”, “ufor­stå­e­lig”, “for­fejl­et”, i strid med det “moralsk rig­ti­ge”, og at sidestil­le med et “rap over nal­ler­ne”. Dén linie er for­mand­skan­di­da­ten dog uenig i. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her