DF om ren straf­fe­at­test i musik­bran­chen: Ret­ter sig ikke mod folk som Richard Ragn­vald — eller Inger Støjberg

Står det til Dansk Fol­ke­par­ti, skal dan­ske musi­ke­re med en plet­tet straf­fe­at­test ikke kun­ne spil­le til arran­ge­men­ter, der mod­ta­ger offent­lig støt­te. Kra­vet skal iføl­ge par­ti­et afhol­de kunst­ne­re, der sam­ar­bej­der med kri­mi­nel­le, fra at få adgang til dan­sker­nes skat­te­kro­ner. Hvad angår lan­dets poli­ti­ke­re sæt­ter par­ti­et dog ikke sam­me høje krav. Her står en dom i ret­ten til­sy­ne­la­den­de ikke i vej­en for noget – eller skul­le man sna­re­re sige nogen. I et inter­view med par­tiets retsord­fø­rer Peter Skaarup har Fri­heds­bre­vet for­søgt at bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan det kan være, at Inger Støj­berg, der er idømt 60 dages ube­tin­get fængsel for sin ulov­li­ge instruks om at adskil­le alle asyl­par, iføl­ge Dansk Fol­ke­par­ti kan bli­ve sid­den­de i Fol­ke­tin­get og bli­ve både ansat, med­lem og for­mand for par­ti­et – men ikke kan spil­le en kon­cert i Vega. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her