Dik­ta­to­rer og pro­le­ta­rer – og alt det midt i mellem

Hvad er det for en bog, alle taler om lige nu? Det er ikke fran­ske Édou­ard Lou­is’ auto­fik­ti­ve og selv­bi­o­gra­fi­ske For­vand­lin­gens meto­de (Gyl­den­dal) – hvor Lou­is ellers lige for­le­den fyld­te Det Kon­ge­li­ge Bibli­o­teks Dron­nin­ge­sal med 600 ånde­lø­se til­hø­re­re. Det er hel­ler ikke Katri­ne Marie Gul­da­gers roman om en vred, kvin­de­lig, midal­dren­de fol­ke­sko­le­læ­rer, der hed­der Bir­git­he med th (Gyl­den­dal); selv­om den ellers er ret syn­lig på de fle­ste soci­a­le medi­er. Og det er slet ikke den ame­ri­kansk-filip­pin­ske jour­na­list og Nobel­pris­mod­ta­ger Maria Res­sas How To Stand Up To A Dicta­tor (Har­perColl­ins), selv­om den ellers har et for­ord af sel­ve­ste Geor­ge Cloo­neys viv, den mon­dæ­ne for­svar­sad­vo­kat Amal Clooney. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her