Direk­tør om DR’s palads­re­vo­lu­tion: Det lig­ner en ommer

Dan­marks Radios nye stra­te­gi “Sam­men om det vig­ti­ge”, der blev præ­sen­te­ret i man­dags, er ikke kun en vars­ling om et nyt digi­ta­li­se­ret DR, men den der­til­hø­ren­de og ret omfat­ten­de che­fro­ka­de i Dan­marks stør­ste medi­e­virk­som­hed er også – iføl­ge Jør­gen Ram­skov, direk­tør i Pro­du­cent­for­e­nin­gen – udtryk for en mang­len­de pri­o­ri­te­ring af DRs dra­maaf­de­ling.  “Det lig­ner en ommer, hvis det var en eksa­mens­op­ga­ve,” siger Jør­gen Ram­skov til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her