Direk­tør om DR’s palads­re­vo­lu­tion: Det lig­ner en ommer

Dan­marks Radios nye stra­te­gi “Sam­men om det vig­ti­ge”, der blev præ­sen­te­ret i man­dags, er ikke kun en vars­ling om et nyt digi­ta­li­se­ret DR, men den der­til­hø­ren­de og ret omfat­ten­de che­fro­ka­de i Dan­marks stør­ste medi­e­virk­som­hed er også – iføl­ge Jør­gen Ram­skov, direk­tør i Pro­du­cent­for­e­nin­gen – udtryk for en mang­len­de pri­o­ri­te­ring af DRs dra­maaf­de­ling.  “Det lig­ner en ommer, hvis det var en eksa­mens­op­ga­ve,” siger Jør­gen Ram­skov til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.