Direk­tør om mas­siv util­freds­hed på SMK: “Det lig­ger ind­byg­get i kulturen”

En arbejds­plads­vur­de­ring (APV), som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i, viser, at der er mas­siv util­freds­hed med arbejds­mil­jø­et på Sta­tens Muse­um for Kunst. 32 pro­cent af med­ar­bej­der­ne er util­fred­se med direk­tio­nens ledel­se af muse­et, og 40 pro­cent mener ikke, at der er til­stræk­ke­ligt fokus på arbejds­mil­jø­et. I fle­re beret­nin­ger beskri­ves omgang­sto­nen og arbejds­mil­jø­et med til­lægs­or­de­ne “ned­la­den­de”, “gam­mel­dags” og “hie­rar­kisk”.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her