Direk­tør om mas­siv util­freds­hed på SMK: “Det lig­ger ind­byg­get i kulturen”

En arbejds­plads­vur­de­ring (APV), som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i, viser, at der er mas­siv util­freds­hed med arbejds­mil­jø­et på Sta­tens Muse­um for Kunst. 32 pro­cent af med­ar­bej­der­ne er util­fred­se med direk­tio­nens ledel­se af muse­et, og 40 pro­cent mener ikke, at der er til­stræk­ke­ligt fokus på arbejds­mil­jø­et. I fle­re beret­nin­ger beskri­ves omgang­sto­nen og arbejds­mil­jø­et med til­lægs­or­de­ne “ned­la­den­de”, “gam­mel­dags” og “hie­rar­kisk”.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.