DR blø­der tv-see­re: Kun halvt så sto­re som TV 2

Dan­marks Radio skal sam­le befolk­nin­gen om det, der er vig­tigt. Sådan lyder det fra DR’s egen mund, men også på Chri­sti­ans­borg, når poli­ti­ker­ne – som under maj måneds medi­e­af­ta­le – øger bevil­lin­gen med over 100 mil­li­o­ner kro­ner til moder­ka­na­len. Men hvor­dan går det så med at sam­le befolk­nin­gen, kun­ne man spør­ge. Seer­må­lin­ger­ne viser, at DR har mistet gre­bet om flow-tv-seer­ne. Selv­om det kan lyde gam­mel­dags at se tv gen­nem et stik i væg­gen, er flow-tv sta­dig en vig­tig og sam­len­de plat­form, der har over en halv mil­li­on tro­fa­ste bru­ge­re. Men tv-seer­ne væl­ger i dob­belt så stor stil at se TV 2. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.