DR-direk­tør for­søg­te at brem­se kri­tisk Detek­tor-histo­rie om DR: “De vil­le have os til at hol­de kæft”

Den øver­ste ledel­se i Dan­marks Radio for­søg­te at stop­pe Detek­tor-redak­tio­nens arbej­de, da de i efter­å­ret 2020 var i gang med at fak­tatjek­ke deres egen arbejds­plads, Dan­marks Radio. Det for­tæl­ler fle­re tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re på DR-pro­gram­met Detek­tor til Fri­heds­bre­vet. Kul­tur­di­rek­tø­ren Hen­rik Bo Niel­sen for­søg­te sam­men med leden­de redak­tions­chef Gustav Lützhøft at få Detek­tor til at drop­pe en histo­rie, der hand­le­de om, hvor­for DR hav­de afvist at brin­ge en inter­viewar­ti­kel med en muham­med­teg­ner – og om hvor­for DR hav­de givet for­skel­li­ge begrun­del­ser indadtil og udadtil. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her