Efter afslø­ring: Advo­kat træk­ker sig fra Advo­kat­næv­net og reg­ler­ne strammes

Den seri­e­døm­te advo­kat Søren Vase­gaard Andrea­sen har nu indstil­let sine akti­vi­te­ter i Advo­kat­næv­net ind­til begyn­del­sen af næste år. Det sker, efter Fri­heds­bre­vet har kun­ne afslø­re, at den jyske advo­kat fire gan­ge er ble­vet dømt af det uaf­hæn­gi­ge kla­ge­nævn, som han selv er med­lem af. Sene­st i okto­ber, hvor han fik en bøde på 40.000 kro­ner for til­sæt­te god advo­katskik ved at true en mod­part med at ind­be­ret­te ved­kom­men­de til RKI. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.