Efter Pless-sag: Køben­havns Biskop opfor­drer til ændrin­ger, så ofre for kræn­kel­ser i kir­ken ikke skal ven­te så læn­ge på afkla­ring — kal­der sagen for den mest ube­ha­ge­li­ge i sin tid

Sid­ste uge afslø­re­de Fri­heds­bre­vet en stor bun­ke ukend­te kla­ger over sog­ne­præst Flem­m­ing Pless samt en mørklagt advo­ka­trap­port, der beskrev beret­nin­ger om ham som “alvor­li­ge tje­ne­ste­for­se­el­ser”. Nu rea­ge­rer Køben­havns biskop i et stort inter­view, hvor han kal­der for­lø­bet for et af de mest alvor­li­ge i sin tid som leden­de præst og åbner op for, at der bør ske ændrin­ger i kirken. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her