Efter­ret­nings­eks­pert: Kup mod Putin er usandsynligt


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Kevin Rie­h­le, for­fat­ter til en ny bog om den rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­stes nye­re histo­rie, The Rus­si­an FSB: A Con­ci­se History of the Fede­ral Securi­ty Ser­vi­ce. FSB blev etab­le­ret i 1995 som en af fle­re efter­føl­ge­re til den sov­je­ti­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste KGB, så histo­ri­en stræk­ker sig sig fra mid­ten af 1990’erne til i dag med fokus på det snart kvar­te århund­re­de, hvor Vla­di­mir Putin har været ved magten. 

Vi tal­te om den rus­si­ske fore­stil­ling om sik­ker­hed, om hvor­dan den­ne opfat­tel­se er for­met af geo­gra­fi og histo­rie; om FSB’s vækst gen­nem de sene­ste 30 år, om udsig­ten til, at de rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ster afsæt­ter Vla­di­mir Putin ved et kup og ratio­na­let bag FSB’s og den mili­tæ­re efter­ret­ning­s­tje­ne­stes lik­vi­de­rin­ger i udlandet. 

Ende­lig bad jeg Rie­h­le kom­me med anbe­fa­lin­ger af film og bøger, hvis nogen i som­mer­fe­ri­en skul­le have lyst til for­dy­be sig i, hvor­dan den sov­je­ti­ske og rus­si­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste opererer. 

Kevin Rie­h­le har en godt tre årti­er lang kar­ri­e­re bag sig ved ame­ri­kan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster med fokus på kon­tr­a­spio­na­ge, neut­ra­li­se­ring af frem­me­de tje­ne­sters ope­ra­tio­ner mod USA og dets alli­e­re­de i Vesten. Rie­h­le har været udsta­tio­ne­ret i Euro­pa, hvor han har været knyt­tet til U.S. Euro­pe­an Com­mand Joint Ana­ly­sis Cen­ter. Han har også gjort tje­ne­ste i FBI, hvor han i en peri­o­de hav­de Robert Hans­sen, der sene­re blev afslø­ret som sov­je­tisk og rus­sisk spion, som sin chef. Hans­sens histo­rie har tjent som for­læg for to film – Bed­rag (Breach) fra 2007 og Master Spy: The Robert Hans­sen Story fra 2002. Rie­h­le har des­u­den løst efter­ret­nings­op­ga­ver for USA’s vice­for­svars­mi­ni­ster, og han har under­vist offent­ligt ansat­te i efter­ret­nings­virk­som­hed på Natio­nal Intel­li­gen­ce Uni­ver­si­ty i Maryland. 

Siden Rie­h­le for nog­le år siden gik på pen­sion, har han viet sin tid til aka­de­misk arbej­de. Han har under­vist på ame­ri­kan­ske uni­ver­si­te­ter og er nu knyt­tet til Bru­nel Uni­ver­si­ty i Lon­don, hvor han for­sker og under­vi­ser i efter­ret­ning­s­tje­ne­sters histo­rie og ope­ra­tio­ner. Udover den aktu­el­le bog er Kevin Rie­h­le også for­fat­ter til Sovi­et Defectors: Reve­la­tions of Rene­ga­de Intel­li­gen­ce Offi­cers 1924–1954, som udkom i 2022, og han har også udgi­vet et under­vis­nings­ma­te­ri­a­le i rus­si­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster og deres mis­sio­ner til brug for offent­ligt ansat­te i USA. 

God fornøjelse. 

Ryg­ter om militærkup

Siden den rus­si­ske inva­sion af Ukrai­ne i 2022 har det i Vesten rum­let med ryg­ter om et fore­stå­en­de kup mod Vla­di­mir Putin som føl­ge af util­freds­hed hos de tje­ne­ster, der skal sør­ge for lan­dets sik­ker­hed. Det gæl­der FSB, den mili­tæ­re efter­ret­ning­s­tje­ne­ste GU, der tid­li­ge­re hed GRU, Den Føde­ra­le Livvagt­stje­ne­ste, Natio­nal­gar­den og enkel­te andre. 

Kevin Rie­h­le fin­der imid­ler­tid det sce­na­rie højst usand­syn­ligt. Ikke mindst for­di de nuvæ­ren­de lede­re af sik­ker­hed­s­tje­ne­ster­ne er per­son­ligt knyt­te­de til Putin. De har kendt hin­an­den og arbej­det sam­men i årti­er. Des­u­den hol­der tje­ne­ster­ne hin­an­den i skak, men vig­tigst af alt er de afhæn­gi­ge af præsidenten. 

Rie­h­le siger: 

”Sand­syn­lig­he­den for et kup er lav, så læn­ge Putin er ved mag­ten. Det skyl­des den mas­si­ve ring af poli­tisk og fysisk sik­ker­hed, der er byg­get op omkring ham. Syste­met balan­ce­rer også de enkel­te sik­ker­hed­s­tje­ne­ster mod hin­an­den, og det er lige­le­des en fak­tor, men det helt afgø­ren­de er, at der er tale om et cen­tra­li­se­ret system, som er sty­ret oppe­fra, hvor alle sik­ker­hed­s­tje­ne­ster er afhæn­gi­ge af præ­si­den­ten, og der­for er ingen af dem til­bø­je­li­ge til at gøre oprør mod ham. Vi har hørt om util­freds­hed og uro fra offi­ce­rer, der er hop­pet af efter inva­sio­nen af Ukrai­ne. De taler om util­freds­hed med den ret­ning, Rusland har taget, men ingen af dem befin­der sig i en posi­tion, hvor de kan gen­nem­fø­re et kup.” 

FSB er mest magtfuld

Hvil­ken af de rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ster betrag­ter du som den mest magt­ful­de, hvis man ser på res­sour­cer og indflydelse?

”FSB er uden tvivl den mest magt­ful­de orga­ni­sa­tion i Rusland. Det skyl­des omfan­get af de befø­jel­ser, FSB har, og det fak­tum, at sik­ker­hed­s­tje­ne­sten har afde­lin­ger overalt i lan­det. Den Føde­ra­le Livvagt­stje­ne­ste er også magt­fuld, for­di den er tæt på præ­si­den­ten som føl­ge af, at den har ansva­ret for hans sik­ker­hed, og det er den tje­ne­ste, der løben­de hol­der præ­si­den­ten infor­me­ret om, hvad der sker i lan­det, og som tager tem­pe­ra­tu­ren i befolk­nin­gen, men direk­tø­ren for den­ne tje­ne­ste er ikke nød­ven­dig­vis en del af Putins inder­kreds, det er FSB’s direk­tør. Hvis Putin træf­fer en beslut­ning, som har med sik­ker­hed at gøre, er det FSB, der skal ekse­kve­re den. FSB er Putins instru­ment til at hol­de sig ved magten.” 

Iføl­ge Kevin Rie­h­le vil risi­ko­en for et kup­for­søg eller en anden væb­net aktion mod præ­si­den­ten eller regi­met være størst i for­bin­del­se med et magtskifte. 

Han siger: 

”Det er altid for­bun­det med usik­ker­hed, når der sker et magtskif­te, når sta­fet­ten skal gives vide­re til den næste gene­ra­tion. Men vi aner ikke, hvad der vil føl­ge, når Putin for­la­der sce­nen. Vil aflø­se­ren over­ta­ge Putins stra­te­gi, vil ved­kom­men­de kor­ri­ge­re den end smu­le i den ene eller anden ret­ning, eller vil ved­kom­men­de være end­nu mere aggres­siv over for Vesten? Vi ved det ikke, men det er i den­ne fase, at der vil være risi­ko for, at sik­ker­hed­s­tje­ne­ster­ne blan­der sig.” 

Stør­re end KGB

Hvor stor er FSB? Hvor man­ge ansat­te er der?

”Jeg har ikke de kon­kre­te tal, men FSB er vok­set i løbet af de sene­ste 30 år. Jeg har hørt, at der er omkring 450.000 ansat­te, hvoraf græn­se­trop­per­ne, den tje­ne­ste, der har ansvar for sik­rin­gen af Ruslands græn­ser, tæl­ler et sted mel­lem 200.000 og 250.000, alt­så omkring 40 pro­cent af mand­ska­bet. Læg her­til, at FSB siden 2014 har skul­let etab­le­re nye afde­lin­ger på Krim, og siden 2022 i de fire annek­te­re­de regio­ner i det øst­li­ge Ukraine.” 

Er FSB stør­re eller min­dre end KGB?

”I abso­lut­te tal er FSB min­dre. Vur­de­rin­gen er, at KGB hav­de 600.000–650.000 mand, men per ind­byg­ger er FSB nok stør­re, for­di Rusland kun har halv­de­len af Sov­je­tu­ni­o­nens befolkning.” 

Hvor­dan er FSB’s ima­ge i dagens Rusland, og er det let eller svært at rek­rut­te­re folk til tje­ne­sten? Du skri­ver, at der på den ene side er en mas­se begej­stre­de frem­stil­lin­ger af FSB-offi­ce­rer som hel­te i medi­er, bøger og film, men på den anden side hører befolk­nin­gen om kor­rup­tions­skan­da­ler og den slags.

”Før inva­sio­nen af Ukrai­ne blev rus­si­ske for­æl­dre i en menings­må­ling spurgt, om de vil­le ønske, at deres barn en dag skul­le tje­ne i FSB, og her sva­re­de over halv­de­len posi­tivt, men jeg tror, at det tal er ble­vet påvir­ket i nega­tiv ret­ning af kri­gen i Ukrai­ne. FSB har jo folk, der tje­ner i Ukrai­ne, og det er der man­ge, der ikke har lyst til.” 

Det rus­si­ske sikkerhedsbegreb

Hvor­dan ser du den rus­si­ske ide om sik­ker­hed, sådan som den for­stås af FSB og de andre sikkerhedstjenester?

”Sik­ker­hed bety­der sik­ker­hed for regi­met. Det er det, der pri­o­ri­te­res, og det omfat­ter bekæm­pel­se af alt fra ekster­ne trus­ler, over ter­r­or­grup­per til intern oppo­si­tion. Alle dis­se ting er bun­det sam­men i det rus­si­ske sik­ker­heds­be­greb. FSB har en afde­ling, der som sin pri­mæ­re opga­ve skal bekæm­pe ter­ror, men den sam­me afde­ling har også ansvar for bekæm­pel­se af poli­tisk oppo­si­tion. Der er der­for, man ser ter­r­o­ris­me og oppo­si­tions­ak­ti­vis­me som to sider af sam­me sag, og der­for bli­ver oppo­si­tions­ak­ti­vi­ster ofte rets­for­fulgt som ekstre­mi­ster. Siden inva­sio­nen af Ukrai­ne har FSB afsat så man­ge res­sour­cer til kamp mod oppo­si­tio­nen, at man har brugt fær­re kræf­ter på fysisk ter­ror, og det er en af grun­de­ne til, at ter­r­o­ri­ster i for­å­ret hav­de held til at gen­nem­fø­re et stort angreb mod en kon­cert­sal i Moskva.” 

Geo­gra­fi og sikkerhed

Hvor­dan har Ruslands geo­gra­fi og histo­rie været med til at for­me den fore­stil­ling om sikkerhed?

”Rusland min­der med jæv­ne mel­lem­rum ver­den om, at man har ned­kæm­pet inva­sio­ner vest­fra; sven­ske­re, fransk­mænd og tyske­re. Geo­gra­fi­en er en del af det, for­di vej­en ind i Rusland er så let vest­fra, men det kom­pli­ce­res dog af, at selv­om land­ska­bet er fladt, så er der også sum­p­om­rå­der, som kan tvin­ge en inva­sions­hær ind i områ­der, hvor de risi­ke­rer at bli­ve kvalt, og det sam­me gæl­der det rus­si­ske kli­ma. Vej­ret har været en væsent­lig årsag til, at Rusland har besej­ret inva­sions­hæ­re. Både Napo­leon og Hit­ler blev besej­ret af vej­ret. De rul­le­de rela­tivt let ind i Rusland, men da de nåe­de Moskva, sat­te vin­te­r­en ind, og de end­te med at lide neder­lag. Rusland betrag­ter sta­dig vej­en vest­fra som en mulig angrebsrute.” 

Men hvis vest­li­ge hære let kan ryk­ke ind i Rusland, så kan en rus­sisk hær vel også let ryk­ke den anden vej?

”Ja, men det er let­te­re, hvis Rusland har kon­trol over lan­d­om­rå­der­ne mod vest, som det var til­fæl­det under Den Kol­de Krig, hvor sov­je­ti­ske styr­ker var deploy­e­ret i alle Warszawa­pagt-lan­de. Det gør turen kor­te­re, men i dag vil det være svært at rul­le kamp­vog­ne gen­nem Euro­pa. Rusland vil­le aldrig kom­me så langt på grund af NATO, selv­om Rusland sta­dig har en frem­skudt posi­tion i Belarus.” 

På vagt over for Kina

Hvad med den anden ende af Rusland, ude østpå?

”Det er også en kil­de til bekym­ring for Rusland. Hvil­ke inten­tio­ner har Kina? Det er dog ikke så let at kryd­se ind i Rusland, for­di lan­de­ne er adskilt af en flod. Offi­ci­elt har Rusland og Kina en ven­lig dia­log, og for­hol­det mel­lem de to er tæt, men under over­fla­den lurer mistænksom­he­den. FSB har den høje­ste kon­cen­tra­tion af græn­se­trop­per langs græn­sen til Kina. De ope­re­rer ikke aktivt, men de er der for alle til­fæl­des skyld, og kine­se­re er iføl­ge rus­si­ske medi­er blandt de udlæn­din­ge, der oftest bli­ver dømt for spio­na­ge i Rusland. Ende­lig er der den tred­je græn­se­re­gion mod syd i Kaukasus, som er end­nu svæ­re­re at kryd­se på grund af bjer­ge­ne, men det områ­de ser Rusland også som et poten­ti­elt inva­sions­punkt, så man ser sig omrin­get af fjendt­li­ge eller poten­ti­elt fjendt­li­ge kræf­ter fra alle sider.” 

Indre oppo­si­tion må have støt­te i Vesten

Og hvor­dan ser det ud historisk?

”Der er paral­lel­ler til tiden, før bol­sje­vik­ker­ne duk­ke­de op i 1917, og der er ting, der er ander­le­des. Fore­stil­lin­gen om, at den inter­ne oppo­si­tion må være alli­e­ret med vest­li­ge fjen­der, fand­tes også før kom­mu­ni­ster­ne. Man har altid anta­get, at inter­ne trus­ler mod regi­met måt­te have støt­te ude­fra. Sådan var det i tsar­ti­den, og sådan er det i dag. For­skel­len er, hvor­dan regi­met er ind­ret­tet, og hvad der skal beskyt­tes. Det er ikke læn­ge­re som i Sov­je­tu­ni­o­nen en kamp mel­lem kom­mu­nis­me og kapi­ta­lis­me. Den ide­o­lo­gi er væk og er ble­vet erstat­tet af ide­en om en stærk rus­sisk stat. Det er den for­tæl­ling, der har afløst marxis­men-leni­nis­men. Det er for­tæl­lin­gen om den stær­ke rus­si­ske stat, der gen­nem histo­ri­en har frelst ver­den fle­re gan­ge. Ide­en om Ruslands cen­tra­le rol­le, når det gæl­der glo­bal sik­ker­hed, er den samme.” 

Iføl­ge Kevin Rie­h­le kan man ikke sam­men­lig­ne FSB med FBI, selv­om beg­ge har ansvar for den inter­ne sik­ker­hed i hen­holds­vis Rusland og USA. Det skyl­des, at FSB har en langt bre­de­re vif­te af opga­ver og ansvars­om­rå­der, som i USA lig­ger under en ræk­ke for­skel­li­ge mini­ste­ri­er såsom justits­mi­ni­ste­ri­et, for­svars­mi­ni­ste­ri­et, dele af de myn­dig­he­der, der har ansvar for over­våg­ning af aktie­mar­ke­det, mil­jø­myn­dig­he­der­ne og mini­ste­ri­et for intern sik­ker­hed samt CIA. 

Et fæl­les mønster

Din poin­te med, at Rusland beskyl­der oppo­si­tio­nen for at være sty­ret fra udlan­det, lyder som et levn fra Sov­je­tu­ni­o­nen. Det sker også i andre tid­li­ge­re sov­je­tre­pu­blik­ker, Bel­arus, Geor­gi­en og Kasak­h­stan. Hvor­dan ser du det?

”Ja, der er et møn­ster, og det bli­ver for­stær­ket af, at FSB har for­bin­del­ser i de lan­de, hvor man­ge har en fæl­les for­tid i den sov­je­ti­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste. Da Sov­je­tu­ni­o­nen gik i opløs­ning i 1991, hav­de den rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste den for­del, at man hav­de KGB-infra­struk­tur i alle 15 repu­blik­ker, og den infra­struk­tur bety­der, at FSB fort­sat har rela­tio­ner og ind­fly­del­se i de lan­de og påvir­ker den måde, de ser ver­den på.” 

Rus­si­ske spejlbilleder

Rusland for­sø­ger ved hjælp af FSB, diplo­ma­ter og andre tje­ne­ster at øve ind­fly­del­se på opi­ni­o­nen i Vesten. Man støt­ter par­ti­er og akti­vi­ster af den ene eller anden art, som frem­mer rus­si­ske inter­es­ser, mens rus­ser­ne hjem­me kri­mi­na­li­se­rer vest­lig støt­te til akti­vi­ster. Hos os kri­mi­na­li­se­rer vi også rus­si­ske for­søg på at påvir­ke opi­ni­o­nen, så hvad er egent­lig ander­le­des, når USA’s viceu­den­rigs­mi­ni­ster Victo­ria Nuland i 2014 åben­lyst støt­ter demon­stra­tio­ner mod en fol­ke­valgt præ­si­dent i Ukrai­ne og pra­ler med, at USA har støt­tet Ukrai­ne med fem mil­li­ar­der dol­lar, og den­ne støt­te til civil­sam­fun­det går gen­nem en orga­ni­sa­tion som Natio­nal Endow­ment for Demo­cra­cy, der i 1980’erne blev stif­tet af CIA for at frem­me ame­ri­kan­ske inter­es­ser, eller gen­nem USAID? Hvor­for er det ander­le­des end rus­si­ske ind­fly­del­ses­kampag­ner i Vesten?

”Lad mig begyn­de med et fun­da­men­talt per­spek­tiv. Iføl­ge den rus­si­ske selv­for­stå­el­se er poli­tisk split­tel­se udtryk for svag­hed, mens poli­tisk sam­ling og enhed er en styr­ke. I Rusland portræt­te­rer man ved hjælp af sik­ker­hed­s­tje­ne­sten og medi­er­ne lan­det som sam­let. Man siger, at der ikke fin­des nogen syste­misk oppo­si­tion, og hvis den fin­des, så er den et instru­ment for fjendt­li­ge mag­ter. Opdra­gel­se til patri­o­tis­me ind­går i skole­un­der­vis­nin­gen, og offent­lig­he­den får hele tiden at vide, at Rusland er for­e­net, og at alle rus­se­re er sam­men i dette.” 

Kevin Rie­h­le fortsætter: 

”På den anden side er poli­tisk uenig­hed og split­tel­se lig med svag­hed, og når Natio­nal Endow­ment for Demo­cra­cy eller USAID støt­ter det rus­si­ske civil­sam­fund og befor­drer uenig­hed og debat, så ser den rus­si­ske rege­ring det som et for­søg på at under­mi­ne­re og svæk­ke den rus­si­ske stat. Det sam­me gæl­der de kulør­te revo­lu­tio­ner i Ukrai­ne, Geor­gi­en og andre repu­blik­ker. Det opfat­tes, som om Vesten vil svæk­ke det, som Rusland ser som sin indflydelsessfære.” 

Rie­h­le tilføjer: 

”Sam­ti­dig står Rusland selv bag akti­vi­te­ter, der har til for­mål at split­te de vest­li­ge sam­fund. Man støt­ter ekstre­me par­ti­er på beg­ge flø­je, for­sø­ger at under­gra­ve valg, og alt det fore­går i et mil­jø, hvor der i for­vej­en er poli­tisk uenig­hed og split­tel­se, for det er jo sådan, et demo­kra­ti fun­ge­rer. Vi har for­skel­li­ge stem­mer og grup­per i vores poli­ti­ske system, og de har ret til at bli­ve hørt, men iføl­ge den rus­si­ske for­stå­el­se er en mang­fol­dig­hed af poli­ti­ske stem­mer udtryk for svag­hed, og hvis man for­stær­ker split­tel­sen i de vest­li­ge sam­fund, så kan man svæk­ke Vesten. Rusland spej­ler sig på den måde i Vesten, og der­for ser man epi­so­den med Victo­ria Nuland som udtryk for præ­cis det, Moskva selv for­sø­ger at gøre mod Vesten, og som man mener vil svæk­ke os. Også selv­om Nuland selv vil­le tol­ke sin støt­te til demon­stran­ter­ne i Kyiv på en anden måde. Hun vil­le nok sige, at USA bare støt­ter en demo­kra­tisk bevægelse.” 

Udnævn­te USA Ukrai­nes premierminister?

Men Victo­ria Nuland blev til­ba­ge i 2014 også fan­get i en tele­fon­sam­ta­le med USA’s davæ­ren­de ambas­sa­dør i Ukrai­ne, hvor hun pege­de på, at oppo­si­tions­le­de­ren Arse­nij Jat­senjuk vil­le være bedst som Ukrai­nes næste pre­mi­er­mi­ni­ster, og det blev han. Selv­om vi ikke ved, hvad der fore­gik bag kulis­ser­ne, så det ude­fra ud, som om USA bestem­te, hvem der skul­le være Ukrai­nes premierminister.

”Det var en uklog udta­lel­se af Nuland. Jeg ken­der ikke histo­ri­en bag, men jeg tror ikke, at USA bestem­mer, hvem der skal være pre­mi­er­mi­ni­ster i Ukrai­ne, men ved at udta­le sig på den måde for­stær­ke­de Nuland en eksi­ste­ren­de bekym­ring i Moskva. Det sam­me ske­te til­ba­ge i 2011, da uden­rigs­mi­ni­ster Hil­lary Clin­ton sag­de, at USA støt­te­de dem i Moskva, der demon­stre­re­de for deres demo­kra­ti­ske ret­tig­he­der. De pro­teste­re­de mod Putins til­ba­ge­ven­den til mag­ten, og Clin­ton bur­de have vidst, at det vil­le ska­be pro­ble­mer, selv­om udta­lel­sen faldt inden for ram­mer­ne af en gene­rel støt­te til den demo­kra­ti­ske pro­ces. Det var bare ikke sådan, det blev opfat­tet i Kreml, og det var nok en af Ruslands moti­va­tio­ner bag ind­blan­din­gen i præ­si­dentval­get i 2016, hvor Hil­lary Clin­ton var Demo­kra­ter­nes kan­di­dat. Moskva ønske­de at gøre, hvad man kun­ne for, at hun ikke vandt val­get, selv­om det er vig­tigt at huske på, at Putin aldrig vil have til­lid til en ame­ri­kansk præ­si­dent, uan­set hvad han eller hun siger.” 

FSB’s styr­ke og svaghed

Hvad er FSB gode til?

”De er gode til at efter­for­ske trus­ler­ne mod regi­met. De har for­bin­del­ser, de kan flyt­te folk rundt i lan­det, de har adgang til kom­mu­ni­ka­tion, og har en ret god ide om, hvad folk er i gang med på et givent tids­punkt. Det er en styrke.” 

Hvad er deres svaghed?

”De har ikke lyst til at give præ­si­den­ten dår­li­ge nyhe­der, så de er til­bø­je­li­ge til at poli­ti­se­re efter­ret­nin­ger, og det så vi op til inva­sio­nen af Ukrai­ne. Der er en debat om, hvor skidt det står til, men det er et problem.” 

Lik­vi­de­rin­ger i udlandet

Kevin Rie­h­le har stu­de­ret de rus­si­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­sters lik­vi­de­rin­ger i udlan­det. Han skel­ner mel­lem tre for­skel­li­ge typer: lik­vi­de­rin­ger som led i ter­r­or­be­kæm­pel­se, lands­for­ræ­de­re og poli­ti­ske likvideringer. 

Rie­h­le uddyber: 

”Den før­ste grup­pe er langt den stør­ste. Det er mest tje­tje­ne­re, der­u­d­over syri­ske oprø­re­re i Syri­en og ukrai­ne­re i Ukrai­ne. De betrag­tes alle som legi­ti­me mili­tæ­re mål af Rusland, og lik­vi­de­rin­ger­ne er med enkel­te und­ta­gel­ser alle ble­vet ekse­kve­ret af FSB.” 

Hvor man­ge dre­jer det sig om?

”Jeg har talt 24 tje­tje­ne­re siden 2004. Den før­ste fandt sted i Qatar i 2004, hvor den tid­li­ge­re tje­tjen­ske præ­si­dent Jan­d­ar­bi­jev blev lik­vi­de­ret af GRU, men det var en del­vist mis­lyk­ket ope­ra­tion, for­di to rus­si­ske offi­ce­rer blev arresteret.” 

Hvad med landsforrædere?

”To, måske tre. Det dre­jer sig som om Alek­s­an­dr Litvi­nen­ko, som blev for­gif­tet i Lon­don i 2006, og så det mis­lyk­ke­de atten­tat på Ser­gej Skri­pal i Stor­bri­tan­ni­en i 2018, og så måske også mor­det på en rus­sisk heli­kop­ter­pi­lot, som flyg­te­de til Ukrai­ne sid­ste år og der­på slog sig ned i Spa­ni­en, hvor han blev myr­det tid­li­ge­re i år.” 

Og poli­ti­ske lik­vi­de­rin­ger i udlandet?

”Det er uvist og debat­te­ret. Nog­le påstår at have været et mål, men de er sjæl­dent vig­ti­ge nok til at ret­fær­dig­gø­re den risi­ko, som sådan en ope­ra­tion inde­bæ­rer. Det er ikke noget, man bare sådan gør. Det sker, for­di et mål er udvalgt af grun­de, som FSB betrag­ter som legi­ti­me. Over­fal­det på en af oppo­si­tions­le­der Alek­sej Naval­nyjs med­ar­bej­de­re i Litau­en var sand­syn­lig­vis et atten­tat­for­søg, men sagen bli­ver sta­dig efterforsket.” 

Mili­tæ­re ope­ra­tio­ner mod mili­tæ­re mål

Kevin Rie­h­le frem­hæ­ver en GRU-ope­ra­tion mod en bul­garsk våben­pro­du­cent ved navn Emi­li­an Gebrev i 2015 som et eksem­pel på, hvor­dan GRU ser sin mis­sion. Histo­ri­en blev først rap­por­te­ret af gra­ver­grup­pen Bel­lingcat, som har tæt­te for­bin­del­ser til vest­li­ge efterretningstjenester. 

Rie­h­le siger: 

”GRU er en mili­tær efter­ret­ning­s­tje­ne­ste, hvis mis­sion er tre­fol­dig. For det før­ste ind­sam­ler man efter­ret­nin­ger til at under­støt­te mili­tæ­re beslut­nin­ger. For det andet ope­re­rer man bag fjen­dens linjer for at svæk­ke fjen­dens evne og vil­je til at kæm­pe, og for det tred­je støt­ter man lige­sin­de­de regi­mer og grup­per. GRU er en orga­ni­sa­tion, der ope­re­rer i det dulg­te. Gebrev var sand­syn­lig­vis et mili­tært mål, for­di han var med til at sen­de våben til Ukrai­ne. Det sam­me gæl­der de eks­plo­sio­ner, der fandt sted på et våben­la­ger i Tjek­ki­et i 2014. Det var poten­ti­elt våben, der kun­ne bru­ges mod rus­si­ske trop­per i Ukrai­ne. Alt hvad GRU gør, fore­går inden for en mili­tær kon­tekst. Det var også til­fæl­det, da GRU til­ba­ge i 2015 og 2016 fik skyl­den for com­pu­te­ran­greb på el-faci­li­te­ter i det vest­li­ge Ukrai­ne. Det er en del af Ruslands mili­tæ­re dok­trin at angri­be kri­tisk infra­struk­tur for at under­mi­ne­re befolk­nin­gens moral og svæk­ke deres vil­je til at slås, men den ope­ra­tion vir­ke­de ikke, og jeg for­står inva­sio­nen i 2022 som del­vis en kon­se­kvens af, at de hem­me­li­ge ope­ra­tio­ner ikke nåe­de deres mili­tæ­re mål. Men som sagt, GRU’s ope­ra­tio­ner har et mili­tært for­mål. Det så vi også til­ba­ge i 2016, da GRU blev beskyldt for at være invol­ve­ret i et kup­for­søg i Mon­te­ne­gro. Det hav­de direk­te for­bin­del­se til Mon­te­ne­gros opta­gel­se i NATO. Det spørgs­mål var den­gang på stem­me­sed­len, og det var årsa­gen til GRU’s ind­blan­ding. Set med Moskvas øjne hav­de den ope­ra­tion et mili­tært for­mål, for det hand­le­de om at for­pur­re opta­gel­sen af et nyt land i NATO. Der lig­ger mili­tæ­re moti­ver bag alle GRU’s operationer.” 

Du taler om mili­tæ­re mål, når GRU står bag lik­vi­de­rin­ger og siger, at GRU er en inte­gre­ret del af en mili­tær orga­ni­sa­tion, der tæn­ker i mili­tæ­re ope­ra­tio­ner, når de lik­vi­de­rer folk i udlan­det. Hvad med FSB?

”Det hand­ler om trus­ler mod sta­tens sik­ker­hed, sådan som de for­står det. Det er led i ter­r­or­be­kæm­pel­se. I 2006 vedt­og det rus­si­ske par­la­ment en lov, der legi­ti­me­rer ret­ten til at gå efter mål i udlan­det, men der bli­ver lagt bety­de­ligt fle­re pla­ner end det, der rent fak­tisk sker. Det kræ­ver over­våg­ning, ind­sam­ling af efter­ret­nin­ger, flyt­ning af folk, våben, pen­ge og gift. Man skal gøre man­ge ting, så den slags ope­ra­tio­ner tager lang tid, og de når ikke altid et punkt, hvor de kan realiseres.” 

Kevin Rie­h­les anbefalinger

Film: 

The Iron Curtain (1948) er base­ret på den sov­je­ti­ske afhop­per Igor Guzen­kos histo­rie. Han hop­pe­de som sov­je­tisk diplo­mat af i Cana­da i slut­nin­gen af Anden Ver­denskrig, og den epi­so­de opfat­tes af nogen som begyn­del­sen på Den Kol­de Krig. Fil­men fin­des på YouTube. 

Bøger: 

Rus­si­ans Among Us: Sle­e­per Cells, Ghost Sto­ri­es, and the Hunt for Putin’s Spies (2020) af Gor­don Corera. 

Spy in the Sun: The Story of Yuriy Logi­nov (1969) af Bar­ba­ra Carr. 

Sovi­et Lea­ders and Intel­li­gen­ce: Asses­sing the Ame­ri­can Adver­s­ary during the Cold War (2015) af Ray­mond Garthoff. 

Acti­ve Mea­su­res: The Secret History of Dis­in­for­ma­tion and Poli­ti­cal War­fa­re (2020) af Tho­mas Rid.