Eks­klu­sivt inter­view med dansk svind­ler: Næg­ter drabs­for­søg og bedrageri

Folk fra hele ver­den leder for­gæ­ves efter den kend­te stor­svind­ler Yous­sef Kha­ter, der også går under nav­net August Erik­sen. I over ti år har dan­ske­ren nem­lig bed­ra­get sig igen­nem til­væ­rel­sen og ryk­ket fra sted til sted på tværs af kon­ti­nen­ter – fra Aaben­raa i Søn­derjyl­land til Cos­ta Rica i Chi­le. Men Fri­heds­bre­vet har loka­li­se­ret ham. Sene­st har han gemt sig i krigs­ve­te­ran-mil­jø­et i Fre­de­ri­cia, og ved at opspo­re hans hem­me­li­ge adres­se og kon­tak­te num­re­ne på hans man­ge tale­tids­kort er det nu lyk­kes at få et interview. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.