Eks­pert kri­ti­se­rer SF-kampag­ne for brud på reg­ler om EU-støt­te – nu beta­ler par­ti­et selv


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Fri­heds­bre­vet har set nær­me­re på en omfat­ten­de pla­kat­kampag­ne på Køben­havns Hoved­ba­ne­gård og en video, som SF-pro­fi­ler­ne Mar­gre­te Auken og Kira Marie Peter-Han­sen beg­ge bekræf­te­de var finan­si­e­ret med EU-midler. 

Iføl­ge en eks­perts vur­de­ring er der “ingen tvivl” om, at SF-kampag­nen bry­der reg­ler­ne ved at få dem finan­si­e­ret med EU-mid­ler, da både video og pla­kat har karak­ter af valg­ma­te­ri­a­le. De to pro­fi­ler næg­ter at sva­re på eks­per­tens kri­tik og afvi­ser at have brudt reglerne. 

Fire dage efter Fri­heds­bre­vets hen­ven­del­se er SF nu vendt på en tal­ler­ken og har valgt selv at beta­le for kampagnen. 

Hele histo­ri­en

På Køben­havns Hoved­ba­ne­gård kan man i dis­se uger se en omfat­ten­de rek­la­me­kampag­ne for SF-pro­fi­ler­ne Kira Marie Peter-Han­sen og Mar­gre­te Auken. Auken er en af de stør­ste pro­fi­ler, SF har haft i EU de sene­ste årti­er, men til næste valg om et halvt år er det Kira Marie Peter-Han­sen, der skal være SF’s spids­kan­di­dat til Europa-Parlamentet. 

Både langs toge­ne og på pla­ka­ter fra lof­tet hæn­ger et bil­le­de af de to poli­ti­ke­re med tek­sten “Kli­ma­et har brug for stær­ke stem­mer i EU”. På pla­ka­ten står Mar­gre­te Auken og peger på Kira Marie Peter-Han­sen, og de to poli­ti­ke­re flan­ke­res af tek­sten “Gør som Mar­gre­te Auken – Peg på Kira Marie Peter-Hansen”. 

Kira Marie Peter-Han­sen bekræf­ter den 4. decem­ber over for Fri­heds­bre­vet, at rek­la­mer­ne på Dan­marks klart trav­le­ste bane­gård er finan­si­e­ret af de såkald­te B400-mid­ler, som EU-mid­ler­ne mere spe­ci­fikt omta­les som. Log­o­et for SF’s grup­pe i EU er lige­le­des på pla­ka­ten i høj­re hjør­ne, hvil­ket er et krav, hvis par­ti­er­ne skal have mate­ri­a­le betalt med B400-midler. 

Iføl­ge for­sker i par­ti­støt­te på Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le Roger Buch er det uden tvivl et brud på reg­ler­ne, hvis der bru­ges EU-mid­ler til den slags pla­ka­ter – mid­ler­ne må nem­lig ikke bru­ges til at føre valgkampagne. 

“Selv­om der ikke direk­te siges ‘stem på’ eller laves direk­te kob­ling til EP-val­get, er der ingen tvivl om, at det net­op er bud­ska­bet. ‘Peg på’ er en klar opfor­dring til at stem­me på Kira Marie Peter-Han­sen,” siger han. 

B400-mid­ler er en pul­je, som de natio­na­le par­ti­er kan søge hos deres EU-grup­pe til at oply­se bor­ger­ne i hjem­lan­det om deres arbej­de i Euro­pa-Par­la­men­tet. Det står meget expli­cit i reg­ler­ne for omde­ling, at pen­ge­ne ikke må gå til at føre valg­kamp med, og det er der­i­mod et krav, at der skal være mindst ét informationselement. 

Man må eksem­pel­vis ikke bru­ge mate­ri­a­let til at opfor­dre væl­ge­re til at stem­me på hver­ken kan­di­da­ter eller par­ti­er på plakaten. 

Der­u­d­over kan man på Face­book i dis­se uger også se en hef­tigt sponso­re­ret video, hvor Mar­gre­te Auken kom­mer gåen­de i et skov­om­rå­de og over­ræk­ker en “klimakamps”-stafet til par­ti­fæl­len Kira Marie Peter-Hansen. 

“Nu er jeg nødt til at give sta­fet­ten vide­re. Det er ikke spor nemt. Men det er en stor hjælp, at det er et stærkt hold, der tager over. Og især, for­di vi har Kira i spid­sen,” siger Auken i videoen. 

Den­ne video er også finan­si­e­ret af B400-mid­ler, bekræf­ter Mar­gre­te Auken lige­le­des den 4. decem­ber over for Frihedsbrevet. 

“Du skal ikke kom­me og sige til mig, du har tænkt, vel?”

Fri­heds­bre­vet rin­ge­de til Mar­gre­te Auken for at høre, om hun kan for­stå, hvis dem, der ser med, opfat­ter det som valg­ma­te­ri­a­le for SF’s spids­kan­di­dat, når de skri­ver, at hun er i spidsen. 

“Spids bety­der, at hun skal stå i spid­sen for, og ikke at hun er spids­kan­di­dat. Det kan du da godt læse?” lyder det fra Auken. 

At hun skal stå i spid­sen for…?

“Ja, det vil sige for hele den kli­ma­kamp, jeg har haft i 20 år. Nu over­ta­ger hun.” 

Og det er vel i kraft af, at hun er spidskandidat?

“Nej, det er i kraft af, at hun over­ta­ger områ­det. Men du må ger­ne lave en stor sag ud af det. Vi har selv­føl­ge­lig tjek­ket det grun­digt igen­nem. Hvis I ikke har andet at bestil­le, så gør bare det,” siger hun og fortsætter: 

“Det er ikke valg­ma­te­ri­a­le. Det er en mel­ding fra os om, at nu er det alt­så hen­de, der kom­mer til at lede arbej­det, som SF har i Europa-Parlamentet.” 

Og i hvil­ken anden for­stand end som spids­kan­di­dat skal hun lede den kamp?

“Det skal hun… Hun er gået i gang med det alle­re­de nu.” 

Så du var spids­kan­di­dat før, og hun er nu….

“NEJ, jeg var ikke spids­kan­di­dat, jeg var den, der stod for det,” råber Mar­gre­te Auken gen­nem telefonen. 

Okay.

“Det var da utro­ligt! Hvis vi nu hav­de brugt et andet ord, at hun nu skal lede arbej­det, så hav­de du måske været… alt­så det er at stå i spid­sen for arbej­det og ikke for SF’s liste, og det er tjek­ket grun­digt igen­nem, kan jeg for­sik­re dig for. Alt er i orden. Vi spør­ger selv­føl­ge­lig altid, inden vi bru­ger pen­ge­ne, så har vi helt tjek på det.” 

Til trods for at Mar­gre­te Auken under­stre­ger, at alting er i orden, for­di SF altid spør­ger, inden de bru­ger pen­ge, er det dog ikke før­ste gang, at par­ti­et er på kant med reg­ler­ne i for­hold til, hvad man må bru­ge EU-mid­ler til. 

I 2014 kun­ne MetroXpress såle­des afslø­re, at Mar­gre­te Auken hav­de købt annon­cer i en ræk­ke dag­bla­de for EU-midler. 

I 2015 afslø­re­de B.T., at Mar­gre­te Auken hav­de ført valg­kampag­ne for EU-mid­ler stik imod reg­ler­ne. Den­gang fast­holdt Auken lige­le­des, at alt gik efter reg­ler­ne, men SF valg­te alli­ge­vel at beta­le de 57.000 kro­ner til­ba­ge til EU-gruppen. 

Der­u­d­over er det værd at tage et kig på Face­books annon­ce­bi­bli­o­tek. Her frem­går det, at den nye video med Mar­gre­te Auken og Kira Marie Peter-Han­sen er ble­vet hyp­pigt sponso­re­ret for tusind­vis af kro­ner fra den 16. novem­ber og frem. Og de annon­ce­kro­ner må iføl­ge reg­ler­ne ikke kom­me fra EU-mid­ler, hvis der er tale om valgmateriale. 

Fri­heds­bre­vet hen­ven­der sig før­ste gang til Mar­gre­te Auken den 2. decem­ber. Men plud­se­lig stop­per annon­ce­rin­ger­ne den 3. decem­ber, frem­går det af Face­books annoncebibliotek. 

Til­ba­ge til interviewet: 

Det, jeg bare tæn­ker, er, at når der står det her…

“HAR DU TÆNKT?” afbry­der Auken. 

“Du skal da ikke kom­me og sige til mig, at du har tænkt, vel? Det lyder ikke sådan – du har bare rea­ge­ret på et ord.” 

Du er meget frem­bru­sen­de, jeg stil­ler dig bare spørgsmål. 

“Det er, for­di jeg har travlt. Jeg sid­der og skal lave noget andet. Jeg ken­der bare godt det der. I ste­det for at inter­es­se­re sig for EU-poli­tik, så er det ene­ste, man kan inter­es­se­re sig for, om man lige kan fin­de en lil­le spræk­ke, men der er ingen spræk­ker her.” 

Okay. Så når der står i reg­ler­ne, at der end ikke må være antyd­nin­gen af kan­di­da­tur, mener du så ikke, at når I skri­ver, hun er i spid­sen, at det kun­ne anty­de, at hun er spidskandidat?

“Nej, nej. Hun skal være. Nej.” 

Kan du for­stå, hvis der er nogen, som får den…

“Nej!” afbry­der Auken, inden spørgs­må­let er stil­let færdig. 

Det kan du ikke forstå?

“Jo, det er dem, der kun ser, om de lige kan fin­de et hår i sup­pen, og ellers kan jeg alt­så ikke for­stå det. Det her hand­ler om, at nu giver jeg sta­fet­ten vide­re, og det er, for­di hun nu skal være den, der leder for SF, og jeg er ved at tak­ke af.” 

Men du kan ikke for­stå, at hvis der er nogen, der læser, at når du skri­ver ‘i spid­sen’, så vil der sid­de nogen, der læser, at I hen­ty­der til, at hun nu skal være spidskandidat? 

“Nej… Næ.” 

“Ingen tvivl” om brud på reglerne

Klar besked fra en tyde­ligt irri­te­ret Mar­gre­te Auken. Det er alt­så ikke valg­ma­te­ri­a­le, de har fået lavet for EU-mid­ler, slår hun fast. 

Men det er Roger Buch, der for­sker i par­ti­støt­te på Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le, lodret uenig i. 

“Video­en frem­står som valg­kamps­ma­te­ri­a­le som for­be­re­del­se til næste års valg­kamp. Der er intet infor­ma­tions­e­le­ment om EU eller EU-poli­tik, men ale­ne lov­pris­ning som poli­ti­ker samt sla­gord og mærkesager.” 

Han hæf­ter sig især ved for­mu­le­rin­gen, at det er med “Kira i spid­sen”, da Kira Marie Peter-Han­sen som nævnt er spidskan­di­dat til det kom­men­de valg. 

“Det er en under­for­stå­et hen­vis­ning til, at Auken ikke er med læn­ge­re, og at det nye hold fort­sæt­ter med Kira i spid­sen som spids­kan­di­dat,” kom­men­te­rer Roger Buch. 

Han hæf­ter sig ved end­nu en detal­je, som, han mener, gør det svæ­re­re at for­sva­re, at der er tale om en infor­me­ren­de video, som reg­ler­ne fore­skri­ver. Video­en hand­ler om kli­ma­kamp, men kig­ger man på, hvad Kira Marie Peter-Han­sen har af udvalgs­om­rå­der i EU, tæl­ler ingen af dem klima. 

Hen­des udvalgs­om­rå­der omfat­ter skat­te­an­lig­gen­der, øko­no­mi og valu­ta, beskæf­ti­gel­se og soci­a­le anlig­gen­der og en ræk­ke udvalg for for­bin­del­ser­ne til lan­de uden for EU. Der­u­d­over er hun sted­fortræ­der i Udval­get for Indu­stri, Forsk­ning og Ener­gi og Udval­get for Kvin­ders Ret­tig­he­der og Ligestilling. 

Også pla­ka­ter­ne på Køben­havns Hoved­ba­ne­gård er efter Roger Buchs vur­de­ring utvivl­s­omt et brud på reg­ler­ne, hvis de er købt med EU-midler. 

“Selv­om der ikke direk­te siges ”stem på” eller laves direk­te kob­ling til EP-val­get, er der ingen tvivl om, at det net­op er bud­ska­bet. “Peg på” er en klar opfor­dring til at stem­me på Kira Marie Peter-Hansen.” 

Vi har fore­lagt både Mar­gre­te Auken og Kira Marie Peter-Han­sen kri­tik­ken fra Roger Buch – både når det kom­mer til pla­ka­ter­ne på Køben­havns Hoved­ba­ne­gård og video­an­non­ce­rin­gen på de soci­a­le medi­er, men ingen af dem ønsker at stil­le op til interview. 

“Jeg gider ikke,” skri­ver Mar­gre­te Auken og hen­vi­ser nu i ste­det til SF’s kampag­ne­le­der Nils Brøg­ger, selv­om mate­ri­a­let net­op ikke må være et led i en kampagne. 

Nils Brøg­ger sva­rer fire dage efter Fri­heds­bre­vets hen­ven­del­se, at SF nu i ste­det har valgt at beta­le udgif­ter­ne selv: 

“SF hav­de bedt om for­hånds­god­ken­del­se af pro­duk­ter­ne fra de per­so­ner i De Grøn­ne (SF’s grup­pe i EU, red.), der står for at admi­ni­stre­re kampag­ne­mid­ler­ne med hen­blik på mulig dæk­ning af udgif­ter efter­føl­gen­de. For at udvi­se for­sig­tig­hed har vi i SF efter­føl­gen­de valgt alli­ge­vel ikke at søge om mid­ler­ne, men i ste­det selv at afhol­de udgif­ten til pro­duk­ter­ne,” skri­ver han i en mail til Frihedsbrevet. 

Nils Brøg­ger under­stre­ger der­u­d­over, at Kira Marie Peter-Han­sen rent fak­tisk arbej­der med kli­ma­po­li­tik, selv­om hun ikke er med i Mil­jø- og Kli­ma­ud­val­get i Euro­pa-Par­la­men­tet. Det sker iføl­ge kampag­ne­le­de­ren i Indu­stri- og Ener­gi­ud­val­get og Økonomiudvalget. 

For­ske­ren i par­ti­støt­te på Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le Roger Buch har det­te at sige til den nye kurs: 

“Jeg synes, det er et klogt valg, som sik­kert afspej­ler, at man ved nær­me­re eftertan­ke nok har ind­set, at der i for høj grad har været tale om mate­ri­a­le, som lig­ner en valgkampagne.” 

Det mang­ler vi svar på

Vi har efter­føl­gen­de spurgt Mar­gre­te Auken, hvor­for SF nu selv væl­ger at beta­le for kampag­nen, når hun med fast stem­me slog fast, at “det er tjek­ket grun­digt igen­nem, kan jeg for­sik­re dig for. Alt er i orden. Vi spør­ger selv­føl­ge­lig altid, inden vi bru­ger pen­ge­ne, så har vi helt tjek på det”. 

Vi har spurgt, hvad hun mener om, at det er Fri­heds­bre­vet, der skal gøre hen­de opmærk­som på, at hun iføl­ge en eks­pert er i færd med at bry­de reg­ler­ne, før SF selv væl­ger at beta­le for materialet. 

Vi har der­u­d­over spurgt Kira Marie Peter-Han­sen, om hun som fol­ke­valgt føler sig kal­det til at ændre på sine pro­ce­du­rer for brug af EU-mider, så de ikke bry­der reg­ler­ne en anden gang. 

Beg­ge næg­ter at sva­re på vores spørgs­mål, og Kira Marie Peter-Han­sen hen­vi­ser til par­ti­kon­to­ret, da de “har ansva­ret for at for­stå og føl­ge reg­ler­ne”, hvor­til vi har spurgt, om hun ikke selv har et ansvar for at føl­ge reg­ler­ne. Men det sva­rer hun ikke på. 

Vi har spurgt SF’s kampag­ne­le­der Nils Brøg­ger, hvad kampag­ner­ne har kostet, men det vil de ikke oply­se, da “det er et inter­nt for­hold”, skri­ver han. 

Nils Brøg­ger ønsker hel­ler ikke at stil­le op til et inter­view om sagen.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her