Eks­pert: Med kor­an­lov svig­ter Dan­mark sine inter­na­tio­na­le forpligtelser

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med David Kaye, en inter­na­tio­nalt aner­kendt men­ne­ske­ret­tig­heds­jurist, som i peri­o­den 2014–2020 var FN’s rap­por­tør for ytrings­fri­hed, hvil­ket bety­der, at han hav­de det over­ord­ne­de ansvar i FN-syste­met for over­våg­ning af, hvor­dan det står til med ytrings­fri­he­den rundt omkring i verden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her