Eks­pert: Sank­tio­ner styr­ker Putins magt over oligarkerne

I for­bin­del­se med Ruslands inva­sion af Ukrai­ne i sid­ste uge skrev EU’s uden­rigs­mi­ni­ster Josep Bor­rell på Twit­ter, at rus­si­ske oligar­ker som føl­ge af sank­tio­ner nu kun­ne se i vej­vi­se­ren efter shop­ping i Mila­no, fester i Saint Tro­pez og dia­man­ter i Antwer­pen. Kom­men­ta­ren blev hur­tigt slet­tet, men den afslø­rer en udbredt vild­fa­rel­se bag Vestens sank­tions­po­li­tik. Nem­lig at rus­si­ske oligar­ker i kraft af deres rig­dom og for­bin­del­ser besid­der en nær­mest mytisk magt. Logik­ken lyder, at hvis de rus­si­ske oligar­ker som føl­ge af sank­tio­ner ikke læn­ge­re kan leve et liv i sus og dus i Vesten og bli­ver ramt på pen­ge­pun­gen, så vil de til sidst bli­ve så fru­stre­re­de, at de gør oprør mod Vla­di­mir Putin, afsæt­ter ham og ind­fø­rer en slags euro­pæ­i­ske til­stan­de for igen at kun­ne bli­ve luk­ket ind i det gode sel­skab i Vesten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her