Eks­pert: Vestens stra­te­gi­ske narcis­sis­me gør det svært at se Rusland, som det er

Mens vi ven­ter på, om efter­å­ret vil brin­ge os tæt­te­re på en afslut­ning på kri­gen i Ukrai­ne – per­son­ligt tviv­ler jeg – ret­ter jeg i den­ne uges Fri Tænk­ning blik­ket mod rus­sisk stra­te­gi. For at kaste lys over det­te vig­ti­ge men ofte under­be­ly­ste emne har jeg talt med den bri­ti­ske sik­ker­hed­s­eks­pert og histo­ri­ker, Andrew Monag­han. Monag­han er med­for­fat­ter og redak­tør af en ny anto­lo­gi med tit­len Rus­si­an Grand Stra­te­gy in the Era of Glo­bal Power Com­pe­ti­tion. Til dag­lig er han seni­o­r­for­sker ved tæn­ket­an­ken Roy­al Uni­ted Ser­vi­ces Insti­tu­te i Lon­don, og han er lige­le­des knyt­tet til NATO’s Defen­ce College. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.