Eks­per­ter: DR’s øko­no­mi­ske mørklæg­ning er problematisk

Eks­per­ter pro­ble­ma­ti­se­rer DR’s luk­ket­hed i for­hold til de øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser og beslut­nings­proc­ces­ser, der er i spil, når de ned­læg­ger stort anlag­te pro­jek­ter: sene­st den sto­re dra­ma­se­rie om kon­ge­dat­te­ren Leo­nora Chri­sti­na Ulfeldt og det ellers vel­for­be­red­te show Dans, dans dans. Fri­heds­bre­vet har fået afvist aktind­sigt i øko­no­mi­en bag de stort anlag­te og skrot­te­de pro­jek­ter, og det får nu kri­tik fra fle­re eksperter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her