Eks­per­ter: DR’s øko­no­mi­ske mørklæg­ning er problematisk

Eks­per­ter pro­ble­ma­ti­se­rer DR’s luk­ket­hed i for­hold til de øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser og beslut­nings­proc­ces­ser, der er i spil, når de ned­læg­ger stort anlag­te pro­jek­ter: sene­st den sto­re dra­ma­se­rie om kon­ge­dat­te­ren Leo­nora Chri­sti­na Ulfeldt og det ellers vel­for­be­red­te show Dans, dans dans. Fri­heds­bre­vet har fået afvist aktind­sigt i øko­no­mi­en bag de stort anlag­te og skrot­te­de pro­jek­ter, og det får nu kri­tik fra fle­re eksperter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.