Eks­per­ter hæl­der Soci­al­de­mo­kra­tiets angreb i Claus Hjort-sagen ned ad bræt­tet: “Ekko af en politistat”

Efter en sam­let blå blok og Enheds­li­sten tors­dag valg­te at fre­de Claus Hjort Fre­de­rik­sen i læka­ge­sa­gen, har Soci­al­de­mo­kra­tiets par­ti­sol­da­ter lan­ce­ret et modan­greb. De bor­ger­li­ge par­ti­er flan­ke­ret af Enheds­li­sten har afvist at ophæ­ve Hjort Fre­de­rik­sens immu­ni­tet med argu­men­tet om, at kun par­ti­le­de­re – og ikke hele Fol­ke­tin­get – har kun­net få ind­sigt i ankla­ger­ne mod den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster. Med andre ord har par­ti­er­ne hen­vist til, at man ikke har vil­let stem­me i blin­de uden at ken­de de kon­kre­te ankla­ger. Soci­al­de­mo­kra­ti­et gør nu de blå par­ti­ers stil­ling­ta­gen til et spørgs­mål om, at de blå ikke har til­lid Rigs­ad­vo­ka­ten, som anbe­fa­le­de at rej­se til­ta­len i før­ste omgang. Men angre­bet hol­der ikke, siger fle­re eks­per­ter nu til Fri­heds­bre­vet. I Soci­al­de­mo­kra­ti­et afvi­ser Ras­mus Sto­klund kritikken. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her