Eks­per­ter med klar opfor­dring til poli­ti­ker­ne: Debat om EU-for­be­hold må ikke san­de til i en strid på ord

Spørgetime med statsministeren på Christiansborg. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.

På årets før­ste som­mer­dag skal dan­sker­ne stem­me om, hvor­vidt de ønsker at behol­de eller afskaf­fe det dan­ske EU-for­svars­for­be­hold. Og i den­ne uge blev vi klo­ge­re på, hvor­dan stem­me­sed­len kon­kret vil se ud. Et fler­tal i Fol­ke­tin­get støt­ter nem­lig op om føl­gen­de tekst: “Stem­mer du ja eller nej til, at Dan­mark kan del­ta­ge i det euro­pæ­i­ske sam­ar­bej­de om sik­ker­hed og for­svar?” Ord­ly­den får hård kri­tik fra fle­re af nej-sidens par­ti­er. De mener, at ord­ly­den, der hver­ken næv­ner EU eller for­svars­for­be­hol­det, er et bevidst for­søg på at “mani­p­u­le­re” dan­sker­ne til at stem­me for afskaf­fel­se af for­be­hol­det. Blandt kri­ti­ker­ne er DF-for­mand, Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, der tors­dag har ind­gi­vet en kla­ge til Fol­ke­tin­gets ombuds­mand over spørgs­må­lets formulering. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.