Eks­per­ter med opfor­dring til rege­rin­gen: Send mil­li­o­ner af ubrug­te cor­o­na­test til Ukraine

Corona test drive in i Odense

Dan­mark svøm­mer i selv­test. Fle­re mil­li­o­ner af slagsen. Efter rege­rin­gen genåb­ne­de sam­fun­det, og myn­dig­he­der­ne lem­pe­de på testan­be­fa­lin­ger­ne, er for­bru­get nem­lig fal­det mar­kant. Iføl­ge Justits­mi­ni­ste­ri­et ind­går rest­la­ge­ret i Dan­marks “fremad­ret­te­de test­stra­te­gi” i til­fæl­de, at smit­ten sti­ger igen til efter­å­ret. Men nu fore­slår fle­re eks­per­ter, at rege­rin­gen i ste­det bør over­ve­je, om nog­le af de man­ge mil­li­o­ner af over­sky­den­de selv­test kun­ne gøre bed­re gavn i lan­de, der har brug for øget test­ka­pa­ci­tet her og nu. Det kun­ne for eksem­pel være Ukrai­ne og de til­stø­de­n­de lan­de, hvor kri­gens kao­ti­ske til­stan­de risi­ke­rer at acce­le­re­re antal­let af smit­te­de og syge, siger pro­fes­sor Lone Simonsen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.