Eksperter med opfordring til regeringen: Send millioner af ubrugte coronatest til Ukraine

Corona test drive in i Odense

Dan­mark svøm­mer i selvtest. Flere mil­lion­er af slagsen. Efter regerin­gen genåb­nede sam­fun­det, og myn­dighed­erne lem­pede på tes­tanbe­falingerne, er for­bruget nem­lig faldet markant. Ifølge Justitsmin­is­teri­et indgår rest­lageret i Dan­marks “fre­madret­tede test­strate­gi” i til­fælde, at smit­ten stiger igen til efteråret. Men nu fores­lår flere ekspert­er, at regerin­gen i stedet bør overve­je, om nogle af de mange mil­lion­er af over­sky­dende selvtest kunne gøre bedre gavn i lande, der har brug for øget testka­pacitet her og nu. Det kunne for eksem­pel være Ukraine og de tilstø­dende lande, hvor kri­gens kao­tiske til­stande risik­er­er at accel­erere antallet af smit­tede og syge, siger pro­fes­sor Lone Simonsen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.