Eks­per­ter over en kam kal­der Putin mere svæk­ket end nogen­sin­de før – for tid­ligt at døm­me den rus­si­ske præ­si­dent ude, siger lektor

Wag­ner-grup­pens oprør mod den rus­si­ske hær­le­del­se slut­te­de, før det end­te i kon­fron­ta­tion og mili­tæ­re kam­pe i Moskva. Men det hæs­blæ­sen­de døgn har afslø­ret en rus­sisk præ­si­dent, der er mere svæk­ket end nogen­sin­de før. Sådan lyder ana­ly­sen fra fle­re dan­ske eks­per­ter, iagt­ta­ge­re og poli­ti­ke­re, der er eni­ge om, at wee­ken­dens dra­ma­ti­ske begi­ven­he­der i Rusland har vist alvor­li­ge spræk­ker i Putins auto­ri­tet og kon­trol inter­nt i lan­det. Vi har spurgt én af dis­se eks­per­ter, om den rus­si­ske stats­le­der kan kom­me styr­ket til­ba­ge fra wee­ken­dens hæn­del­ser. Ja, lyder sva­ret. Sagtens. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her