Ekstra Bla­det-chef: Tho­mas Treo er Dan­marks bed­ste musikanmelder

Den danske DJ Martin Jensen giver koncert i Falconer Salen i København foran 2500 tilskuere. Fotograf Per Lange (til venstre) og musikanmelder ved Ekstra Bladet, Thomas Treo.

Den åre­lan­ge tvist mel­lem musi­kan­mel­der på Ekstra Bla­det Tho­mas Treo og san­ge­r­in­den Medi­na har fået lagt end­nu et lag på sig i den­ne uge. En doku­men­tar­film om Medi­na er nem­lig udkom­met på Discove­ry+, hvil­ket har fået Tho­mas Treo til at udde­le to ud af seks stjer­ner til fil­men med føl­gen­de ord med på vej­en: “Syg følel­ses­por­no”. Det, der er spe­ci­elt ved dén affæ­re, er, at Tho­mas Treo fak­tisk bli­ver omtalt i doku­men­ta­ren om Medi­na. På et tids­punkt bli­ver Treo nem­lig fil­met, mens han ser en Medi­na-kon­cert i Tivo­li, hvor­ef­ter doku­men­ta­ren smæk­ker en ræk­ke meget nega­ti­ve anmel­del­ser på skær­men skre­vet af net­op Tho­mas Treo. At doku­men­tar­fil­men indi­rek­te ret­ter en kri­tik af Tho­mas Treo for hans meget ned­la­den­de ord­valg om Medi­na gen­nem åre­ne, næv­ner Tho­mas Treo ikke selv i sin anmel­del­se. Fri­heds­bre­vet har der­for begå­et et inter­view med under­hold­nings­chef på Ekstra Bla­det, Phi­lip Thom­sen, om Tho­mas Treo. Tho­mas Treo har nem­lig ikke selv lyst til at udta­le sig. Hvor­for skul­le Tho­mas Treo anmel­de den doku­men­tar­film? Har Tho­mas Treo noget imod Medi­na? Og hvor­dan for­hol­der Phi­lip Thom­sen sig til Tho­mas Treos sexi­sti­ske ord­valg om Medi­na gen­nem årene? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.