Ekstre­mi­ster­nes jagt på Paludan

I dag tager jeg dig med ind i Køben­havns Byrets retslo­ka­ler. Vi skal se på to aktu­el­le ter­r­or­sa­ger. Den ene sag er nær sin afslut­ning, og der mang­ler nu kun stra­fud­må­lin­gen, mens den anden sag net­op er begyndt. Den ene sag er snart slut, mens den anden først lige er begyndt. I den før­ste er den ene af to til­tal­te fun­det ikke-skyl­dig i ter­r­or­til­ta­len. Det er i sig selv histo­risk og vid­ner om et gan­ske kri­tisa­belt for­løb fra ankla­ge­myn­dig­he­dens side. Den anden sag omhand­ler tre per­so­ner, der blandt andet er til­talt for at vil­le pro­du­ce­re eks­plo­si­vet TATP for der­på at udfø­re en ter­r­or­hand­ling. Og selv­om det ikke har været muligt for ankla­ge­myn­dig­he­den at iden­ti­fi­ce­re deres mål, så hav­de de sær­ligt fokus på en poli­tisk figur. To af de tre til­tal­te er også med­lem af fle­re net­værk, som jeg har fulgt over en årræk­ke, og der­for bli­ver det en sag, jeg kom­mer til at føl­ge tæt over de kom­men­de måne­der. Du kan der­for for­ven­te at kom­me til at høre mere til sagen i Fri Jihad, og der­for er det på sin plads, at du får mulig­hed for at føl­ge sagen fra begyn­del­sen af. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her