Ekstre­mi­ster­nes nye vir­tu­el­le legeplads

Dagens udga­ve af Fri Jihad bli­ver en anel­se ander­le­des. Nyheds­bre­vet kom­mer nem­lig til at hand­le om noget, der ikke rig­tigt eksi­ste­rer end­nu. Det dre­jer sig om det vir­tu­el­le Meta­ver­se. En grup­pe for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Nebra­ska Omaha har kig­get på de risi­ci, der er for­bun­det med frem­ti­dens vir­tu­el­le uni­vers ud fra et ekstre­mis­me-per­spek­tiv. Og det er mil­dest talt inter­es­sant. Jeg vil ind­le­de med at beken­de, at det ikke er man­ge uger siden, at jeg hør­te om meta­ver­set for før­ste gang. Og at det i sand­hed er et kon­cept, der kan twi­ste ens hjer­ne, og hvor de reel­le mulig­he­der og impli­ka­tio­ner på ingen måde er afklaret. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.