En krig mel­lem USA og Kina får ingen vinder

David Gold­man har en fasci­ne­ren­de histo­rie. Den 70-åri­ge øko­nom, for­fat­ter og musik­kri­ti­ker er aktu­el med bogen You Will Be Assi­mi­la­ted: China’s Plan to Sino-form the Wor­ld. Gold­man er mede­jer af medi­et Asia Times, hvor han for nog­le år siden etab­le­re­de sig som kom­men­ta­tor under pseu­do­ny­met Speng­ler – en refe­ren­ce til den tyske histo­ri­ker Oswald Speng­ler og hans klas­si­ske værk Vester­lan­dets under­gang, der udkom i 1918 under Før­ste Ver­denskrig. Vi skal tale om Kinas øko­no­mi­ske mira­kel, om Kinas styr­ke og svag­hed, om det evi­ge Kina, om udsig­ten til en afkob­ling af USA’s øko­no­mi fra Kinas, Euro­pas rol­le og kon­se­kven­ser­ne af det sene­ste årtis over­ra­sken­de til­nær­mel­se mel­lem Kina og Rusland. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.