En krig mel­lem USA og Kina får ingen vinder

David Gold­man har en fasci­ne­ren­de histo­rie. Den 70-åri­ge øko­nom, for­fat­ter og musik­kri­ti­ker er aktu­el med bogen You Will Be Assi­mi­la­ted: China’s Plan to Sino-form the Wor­ld. Gold­man er mede­jer af medi­et Asia Times, hvor han for nog­le år siden etab­le­re­de sig som kom­men­ta­tor under pseu­do­ny­met Speng­ler – en refe­ren­ce til den tyske histo­ri­ker Oswald Speng­ler og hans klas­si­ske værk Vester­lan­dets under­gang, der udkom i 1918 under Før­ste Ver­denskrig. Vi skal tale om Kinas øko­no­mi­ske mira­kel, om Kinas styr­ke og svag­hed, om det evi­ge Kina, om udsig­ten til en afkob­ling af USA’s øko­no­mi fra Kinas, Euro­pas rol­le og kon­se­kven­ser­ne af det sene­ste årtis over­ra­sken­de til­nær­mel­se mel­lem Kina og Rusland. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her