En ryt­ter sæt­ter livets skrø­be­lig­hed på spidsen

I lør­dags blev den 113. udga­ve af den ita­li­en­ske for­års­klas­si­ker Mila­no-San­re­mo afgjort. Løbet blev en vig­tig opvis­ning i en af cykel­spor­tens fine­ste kva­li­te­ter: Hyl­de­sten til modet. På ned­kørs­len fra den kor­te stig­ning Pog­gio kort før mål angreb fel­tets bed­ste ned­kø­rer slo­ven­ske Matej Moho­ric, og i en uhyg­ge­lig magt­de­mon­stra­tion i køre­tek­nik, hvor han fle­re gan­ge tog så sto­re chan­cer i svin­ge­ne, at han nær styr­te­de, for­må­e­de han at opbyg­ge et for­spring, som et jag­ten­de favo­rit­felt ikke kun­ne lukke. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her