Ende­lig en roman, der ikke bare hand­ler om for­fat­te­ren og hans venner


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Ikke et ondt ord om auto­fik­tion. Ikke et ondt ord om alle de bøger, for­fat­ter­ne skri­ver om deres eget liv, om deres sår og trau­mer, om deres han­di­cap og lidel­ser og men­tale syg­dom­me. Ikke et ondt ord om ømheds­ak­ti­vis­me, om øko­fi­lo­so­fi, om omfav­nel­sen af alle arter, om kapi­ta­lis­me­kri­tik og kri­tik­ken af patri­ar­ka­tet og klas­se­sam­fun­det. Ikke et ondt ord om kli­ma­fik­tion. Ikke et ondt ord om vre­de dig­te til for­del for Palæsti­na. Ikke et ondt ord om alt det, der strøm­mer og skvul­per gen­nem den langt over­ve­jen­de del af dansk samtidslitteratur. 

Men! Men det er alt­så helt utro­ligt befri­en­de at læse en roman, der på ingen måde hand­ler det mind­ste om for­fat­te­ren selv og hans ven­ner, ikke dvæ­ler ved psy­ki­a­tri­en og trau­mer­ne, ikke er sam­tidsak­ti­vi­stisk, ikke er klas­se­kri­tisk. Men sim­pelt­hen er en fæno­me­nal røver­hi­sto­rie, helt som de sidst blev skre­vet i det nit­ten­de århund­re­de. Jeg har i de sid­ste to uger opholdt mig i Edens have. For jeg har fået lov til – lige­som den­gang jeg var dreng – at træ­de fuldt og helt ind i et kom­plet fær­digt og form­ful­dendt roma­nu­ni­vers. Og det er alt sam­men Kri­sti­an Bang Foss’ skyld. 

Bang Foss har med Man­den der bar solen (Gyl­den­dal) begå­et noget så usand­syn­ligt som en mester­lig roman fra og om bron­ze­al­de­ren. Bang Foss har i sine tid­li­ge­re vær­ker altid været en klog og ekstremt velskri­ven­de sam­tids­for­fat­ter. Nu har han så meget over­ra­sken­de valgt at for­læg­ge hand­lin­gen til bron­ze­al­de­ren, der i Dan­mark for­løb omkring 1700 til 500 f.Kr. Det kan jo næsten kun gå galt, tæn­ker man; så får vi et knir­ken­de appa­rat, hvor for­fat­te­ren har lavet sin research, og linjer­ne tungt dryp­per af alskens arkæ­o­lo­gisk og histo­risk viden. Men som jeg net­op bemær­ke­de, gæl­der et run­gen­de tvær­ti­mod. Det skal vi høre mere om om et øjeblik. 

For til slut skal vi for­bi Glenn Bechs essay Ønske­tænk­ning (OVBIDAT), der hand­ler om fami­lied­ra­ma­et i for­bin­del­se med udgi­vel­sen af hans roman Farski­bet i 2021; vi skal også lige høre om den nor­ske for­fat­ter Peter W. Zap­f­fe, der i et nyover­sat lil­le essay fra 1933 gør gæl­den­de, at vi helst skal begå selv­mord og i hvert fald ikke skal sæt­te nye børn i ver­den – en poin­te, der har fået for­ny­et aktu­a­li­tet i den­ne sam­tids­ver­den anno 2023, der ser mere end almin­de­ligt dyster ud. Og så skal vi ende­lig høre lidt om, hvad der er på bed­ding til næste Fri Kri­tik. Men nu er det tid til bronzealderdramaet. 

Den strut­ten­de penis

På for­si­den af Kri­sti­an Bang Foss’ roman, har Leo Scher­fig bedre­vet eller brugt en rune­ag­tig teg­ning af en mand, der hol­der en art stort skjold med et sol­sym­bol op over sit hoved. Nede ved hans hof­ter ses det, der må være et sværd, hæn­ge nedad, og for­an på ham løf­ter en gigan­tisk strut­ten­de penis sig for­nø­jet. Det sig­na­le­rer helt fra begyn­del­sen, at her træ­der vi ind i et ublu patri­ar­kalsk uni­vers. It’s a man’s wor­ld i bron­ze­al­de­ren. Og det er helt spe­ci­fikt en høv­din­ge­mands verden: 

”Det var fle­re år siden, Rau­don sidst hav­de været nord­på og han føl­te sig frem­med, selv om han var født her. Det var det åbne land­skab og den evin­de­li­ge blæst. Havet var altid i nær­he­den med sin sugen­de umå­de­lig­hed. Han før­te hån­den ned og tog fat om et strå, ryk­ke­de kor­ne­ne af akset og nul­re­de det mel­lem fin­gre­ne som for at mær­ke på omgivelserne.” 

Roma­nens abso­lut­te hoved­per­son er høv­din­ge­søn­nen Rau­don, der ved roma­nens begyn­del­se straks kastes ind i et dra­ma, som invol­ve­rer både vold og kær­lig­hed. En mand kom­mer vak­len­de for­bi, mens han hol­der på sin mave, så alle ind­vol­de­ne ikke fal­der ud. Han går ned til enken Thunra­ber­gas gård, og Rau­don nær­mer sig nys­ger­rigt. Der­fra fol­des et stort anlagt dra­ma ud. Man­den er en sla­ve, der er ble­vet over­fal­det af Thunrans nabo, som sam­ti­dig har stjå­let kvæg fra hen­de. Thunran må nu én gang for alle gøre sager­nes stil­ling op med nabo­en, og Rau­don er med på før­ste ræk­ke; de to forel­sker sig vold­somt i hinanden. 

Pro­ble­met er bare, at Rau­don står for­an et arran­ge­ret ægte­skab med en anden høv­din­ge­dat­ter, hvil­ket han ikke kan få sig til at sige til Thunran. Og så vide­re. Vi føres ind i Rau­dons fami­lie og hul­ter­nes slægt, vi er – røber noter­ne bagerst – oppe omkring Lim­fjor­den i det, vi i dag kal­der for Jylland. 

Derop­pe har vi et poten­ti­elt fami­lied­ra­ma. Den gam­le patri­ark Ber­non kan ikke væl­ge mel­lem sine to tvil­lin­ge­søn­ner Hauhon og Rau­don. Den ene er intel­lek­tu­el, den anden er kri­ger. Og Ber­non beslut­ter som den gam­le og lidt vege mand, han nu er, at beg­ge søn­ner skal dele høv­din­gerol­len efter ham. Det skul­le han aldrig have gjort. 

Beg­ge søn­ner har stå­et i lære hos hver sin foster­fa­mi­lie med vidt for­skel­li­ge typer patri­ar­ker. Hauhon er oplært af en klog og præ­ste­ag­tig ”trold­mand”, Rau­don af en for­mi­da­bel og stra­te­gisk kløg­tig kri­ger­høv­ding. Via det­te luren­de fami­lied­ra­ma ind­vies vi også i dati­dens poli­ti­ske og reli­gi­øse land­skab; man dyr­ker solen, og alle er det, vi i dag vil­le kal­de for vold­somt over­troi­ske. Det myl­drer med sære og bizar­re ritu­a­ler og hef­ti­ge besvær­gel­ser. Og enhver høv­ding er omgi­vet af tal­ri­ge ”stormænd”, han skal for­hol­de sig til og admi­ni­stre­re for­nuf­tigt. Mag­ten var den­gang som nu en sær­de­les tve­ty­dig og svær stør­rel­se at have med at gøre. 

Flygt­nin­ge dræ­ber man da

Vi får også en fuldt udfol­det flygt­nin­ge­kri­se. Akhai­er­ne (der omtrent stam­mer fra nuti­dens Græken­land) er på flugt fra krig, tør­ke og uro. De van­drer i sto­re flok­ke nord­på i en søgen efter land, mad, fri­hed og fred. Men i bron­ze­al­de­ren hav­de man jo ikke FN’s flygt­nin­ge­kon­ven­tion og Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke, og Dansk Flygt­nin­ge­hjælp glim­re­de ved deres fra­vær. Så dati­dens til­gang var sna­re­re præ­get af en brutal direk­t­hed, som Rau­don sene­re i roma­nen præ­sen­te­rer flygt­nin­ge­ne for: Enten bevæ­ger I jer i en helt anden ret­ning. Eller også slår vi jer alle sam­men ihjel. Sådan kan man jo også gå til flygt­nin­ge­pro­ble­met. Det leder til en ekstremt brutal og vol­de­lig krig, hvor akhai­er­ne udra­de­res. Det er en mas­sa­kre, som Bang Foss beskri­ver i yderst gra­fi­ske detaljer: 

”Omtrent sam­ti­dig med at Farons solski­ve nåe­de frem til mid­ten af linjer­ne, gik fjen­dens for­ma­tion i opløs­ning med en lang­som uund­gå­e­lig­hed, som når isen brød i Nadra­buh­tiz om for­å­ret. Det begynd­te i mid­ten og bred­te sig udef­ter. De flyg­ten­de kun­ne ikke kom­me til­ba­ge mod Tarwo­d­u­nom, men blev pres­set til sider­ne ud mod mosen og mod flo­den, hvor de blev omrin­get. De fle­ste af dem, der sprang i flo­den, druk­ne­de eller blev stuk­ket ihjel af fol­ke­ne på ski­be­ne, der arbej­de­de ud over rælin­ger­ne med deres spyd. Van­det blev rødt som under et hval­drab, flo­den en kogen­de mord­s­up­pe. Dem, der flyg­te­de ud i sum­pen, blev ned­kæm­pet enkelt­vist, men de aller­f­le­ste kun­ne ingen veg­ne kom­me og blev dræbt, hvor de stod.” 

Beskri­vel­sen af kri­gen svup­per og svæl­ger i blod, hjer­ne­mas­se og affø­ring. Det er en beskidt affæ­re. Og det mar­ke­rer afslut­nin­gen på en læn­ge­re pro­ces, hvor vi har fulgt vor helt Rau­don, mens han har begå­et adskil­li­ge, for­fær­de­li­ge uger­nin­ger. Langt hen ad vej­en kan vi føl­ge ham, men han når hen til et sted, hvor hen­sig­ten hel­li­ger mid­let, hvor mag­tens opnå­el­se kræ­ver sit, og dér begår han uger­nin­ger. Præ­cis hvil­ke, skal ikke røbes. Men det gør, at læse­ren får blan­de­de følel­ser for vor helt. 

Rau­don er bestemt ikke psy­ko­pat, men Bang Foss viser med kølig tyde­lig­hed, hvor langt ud magt­men­ne­sket kan kom­me. Til slut i roma­nen dvæ­ler Rau­don ved den ind­fly­del­se, det prag­ma­ti­ske magt­men­ne­ske af en foster­far har haft på ham; men nu er det for sent. Uskyl­den er gået tabt. 

Man­den der bar solen er bestemt ikke det, man engang vil­le have kaldt for en ”psy­ko­lo­gisk roman”: Hoved­væg­ten er lagt på hand­lin­gen. Men det lyk­kes alli­ge­vel på forun­der­lig vis Bang Foss på en gan­ske ord­k­nap måde at bibrin­ge os et ind­tryk af de indre kon­flik­ter‚ der raser i roma­nens skik­kel­ser. Der var under­vejs noget næsten magisk ved at gå ind i og ud af roma­nens rum. Det blev til en lyk­ke­lig bob­le, lige­som den­gang vi læste i vores barn­dom og var fuld­kom­men opslugte. 

Bang Foss bemær­ker selv i pres­se­med­del­el­sen, at der er man­ge paral­lel­ler mel­lem bron­ze­al­de­ren og vores egen tid: 

”Old­ti­den har altid fasci­ne­ret mig, og i min research opda­ge­de jeg, at der i bron­ze­al­de­ren var vold­som­me og vol­de­li­ge kon­flik­ter, som på fle­re måder spej­ler nuti­den. Bron­ze­al­de­ren siges at være den per­fek­te storm af natur­ka­ta­stro­fer, kli­ma­for­an­drin­ger, skrø­be­li­ge civi­li­sa­tio­ner, fol­ke­van­drin­ger og kri­ge. Som i dag.” 

Og på den meget indi­rek­te led kan Bang Foss måske alli­ge­vel siges at have begå­et en form for sam­tids­ro­man? Bort­set fra at det vil­le være meget reduk­tivt at læse den som sådan. Den har sin egen tid, sit eget uni­vers og sit eget tem­po. Og man kan kun håbe, at Bang Foss sna­rest skri­ver en toer. Vi skal høre mere om Rau­don. Jeg kan også sag­tens se for mig, at roma­nen fil­ma­ti­se­res. Bang Foss er en blæn­den­de for­fat­ter, og fle­re gan­ge under­vejs tænk­te jeg på nobel­pris­mod­ta­ge­ren og Lim­fjord­s­for­fat­te­ren Johan­nes V. Jen­sen. Vi er uden over­dri­vel­se oppe i den vægtklasse. 

Fami­lie­for­ræ­de­ren

Er vi også det med den lov­pri­ste Glenn Bech? Der nu er ble­vet så stor en figur, at hans udkast og frag­men­ter udgi­ves sepa­rat. Her en tekst, der skul­le have været en del af roma­nen Farski­bet, men som ikke blev inkorpo­re­ret. Kan tek­sten stå for sig selv? Det synes jeg. Den har sine egne kva­li­te­ter og går direk­te ind i hjer­te­kam­me­ret af det for­ræ­de­ri, det kan ople­ves som, når et nært­stå­en­de fami­lie­med­lem beslut­ter sig for offent­ligt at luf­te alt vasketøjet: 

”Mor har alle­re­de utal­li­ge gan­ge erklæ­ret, hvor­dan bekym­rin­ger­ne om min bogs ’hvis over­ho­ve­det’, ’hvad helt præ­cist’ og ’hvor­når­h­vor­når’ kan hol­de hen­de søvnløs. 

Om noget så…privat?…grufuldt?…dvs. ærligt?…kommer frem, at det øde­læg­ger familien…og den­ne gang sidste…Må hun lade sig skil­le fra Søren, for­di han der­med ikke læn­ge­re kan udstå hen­des søn?…Fra nabo­er og fra ven­ner, af skam, sim­pelt­hen, af skam over, jamen, for­di de jo så…i ste­det for aldrig at vide…naturligvis altid vil tæn­ke deres.” 

Som det kan ses og høres, har Bech her i 2021 sin karak­te­ri­sti­ske For­fat­ter­sko­le-stil med man­ge prik­ker mel­lem orde­ne og en vis cut up-tek­nik. Men den stil for­mid­ler fak­tisk over­ra­sken­de effekt­fuldt det spræng­far­li­ge poten­ti­a­le ved at blot­læg­ge alle en fami­lies dybe­ste sår i fuld offent­lig­hed. Mest trau­ma­tisk er selv­føl­ge­lig fade­rens selv­mord. Og der er noget gan­ske hjer­teskæ­ren­de ved den kor­te teksts afslut­ten­de dedikation: 

”Fra Glenn, 

på veg­ne af Far, 

til Mor, Glenn og René, 

og fra Glenn, 

på veg­ne af Mor, Glenn og René, 

til Far.” 

Vi er her helt ovre i den dia­me­tralt mod­sat­te ende af det lit­teræ­re spek­trum sam­men­lig­net med en Kri­sti­an Bang Foss. I Man­den der bar solen hører vi intet – abso­lut intet – om Bang Foss’ egen fami­lie. Og det er der noget vidun­der­ligt ved. Men omvendt lyk­kes det for Bech at und­gå det pate­ti­ske og det selv­med­li­den­de – og det er en vis bedrift også. 

Sæt ikke børn i verden

Glenn Bechs far begik selv­mord. Og det vil­le den nor­ske for­fat­ter, jurist, bjerg­be­sti­ger og filo­sof Peter W. Zap­f­fe (1899–1990) nok ube­tin­get have bifaldet. 

Her i lan­det har vi noget, jeg ikke ane­de eksi­ste­re­de, nem­lig et ”Bibli­o­tek for anti­na­ta­lis­me”. Det er ledet af en lil­le grup­pe men­ne­sker, der inter­es­se­rer sig for emnet, hvor ”anti­na­ta­lis­me” bety­der, at man er imod, at men­ne­skeslæg­ten repro­du­ce­rer sig selv. Zap­f­fe er – lidet over­ra­sken­de – discipel af den tyske pes­si­mist og fata­list Art­hur Schopenhauer. 

Den sid­ste Mes­si­as (For­la­get Sen­mund) er et gan­ske spøjst essay, hvor Zap­f­fe beskri­ver det stærkt tve­ty­di­ge ved, at vi men­ne­sker har fået en så ual­min­de­ligt god for­stand. Det gør nem­lig ale­ne – iføl­ge Zap­f­fe — at vi fat­ter, hvor absurd og menings­for­ladt, livet er: 

”Det­te, at en art bli­ver livs-udyg­tig ved over­ud­vik­ling af en enkelt evne, er en tra­ge­die, som ikke kun har ramt men­ne­sket. Eksem­pel­vis menes en hjor­teart fra palæ­on­to­lo­gisk tid, Cer­vus Gigan­teus, at være døet ud, for­di dens horn vok­se­de sig for sto­re. Muta­tio­ner af den­ne art må for­stås som blin­de, idet de arbej­der, kastes frem, uden inter­es­se­kon­takt med mil­jø­et. Under depres­si­ve til­stan­de kan sin­det ople­ves som et bil­le­de på et sådant gevir, som i al sin fan­ta­sti­ske pragt knu­ger sin bærer til jorden.” 

Jo klo­ge­re vi er, jo mere ”livs-udyg­ti­ge” bli­ver vi alt­så. Hos Zap­f­fe pus­ler både Scho­pen­hau­er, Darwin (som man kan se i det­te citat) og Nietzs­che rundt i kulis­ser­ne, og det viser sig til slut i form af bil­le­det af den såkaldt sid­ste Mes­si­as, der har føl­gen­de budskab: 

”Ver­de­ner­nes liv er en bru­sen­de flod,/ 

Men Jor­dens er en pøl og et dødvande. -/ 

Under­gan­gens tegn står skre­vet på Eders/ 

Pan­de – hvor læn­ge vil I stam­pe mod/ 

brodden? 

Men der er én sejr og én kro­ne, og én/ 

frel­se og ét svar -/ 

Kend Eder selv – vær ufrugt­ba­re – og lad/ 

Jor­den bli­ve stil­le efter Eder.” 

Den­ne højstem­te præ­di­ken afslut­ter Zap­f­fes essay. Som til­fæl­dig­vis blev udgi­vet sam­me år, 1933, som nazi­ster­ne ved et statskup tog mag­ten i Rigs­da­gen. Hvil­ket må siges at være et pas­sen­de bagtæp­pe for Zap­f­fes opfor­dring til, at vi men­ne­sker hol­der op med at få børn. 

I dag har vi en øko­ak­ti­vis­me, der i sine mere ekstre­me ret­nin­ger plæ­de­rer for, at Jor­den vil­le have godt af, at vi som art for­svin­der. Og set fra Jor­dens og de andre arters per­spek­tiv er det nok ikke helt for­kert, at vi er en slags inva­siv art.

Nu træn­ger vi til en komedie

Men jeg synes nok, det er et lidt dystert per­spek­tiv. Som også over­ser, at fler­tal­let af men­ne­sker kun ønsker at leve i fred og har­moni med de andre og med natu­ren. Lige nu har vi for­fær­de­li­ge kri­ge og en gras­se­ren­de kli­ma­kri­se, vi har had og ufor­dra­ge­lig­hed, vi har rase­ri og pola­ri­se­ring. Men håbet er ikke ude. Vi er også som art i stand til at frem­brin­ge James Webb-teleskopet, og som vi så her i dag Kri­sti­an Bang Foss’ roman og såmænd også Bechs og Zap­f­fes essays. Vi kan jo fromt bede til, at tin­ge­ne lys­ner lige rundt om hjørnet. 

Og det gør de måske alle­re­de i det kom­men­de Fri Kri­tik. Hvor vi blandt andet skal møde to sto­re klas­si­ke­re, Ste­fan Zweigs roman Ver­den af i går og Sofok­les’ Kong Ødi­pus. Beg­ge befat­ter sig med kata­stro­fen og tra­ge­di­en, og nej, det spil­ler ikke lige­frem bold med at ven­de sig mod lyset og håbet. Men så er det jo godt, at jeg også har fun­det noget lyse­re og mere komisk, så vi ikke bli­ver helt pes­si­mi­sti­ske og for­dunk­le­de. Tak, for at læse og lyt­te med, og kast jer skynd­somt over Kri­sti­an Bang Foss’ mester­værk af en roman.