Enheds­li­sten afvi­ser hyk­le­ri i egne ræk­ker efter kri­tik af “hyk­le­risk” udlændingepolitik

En ny sær­lov, der skal hjæl­pe for­drev­ne ukrain­ske bor­ge­re, er “diskri­mi­ne­ren­de” og udstil­ler “hyk­le­ri­et” i dansk udlæn­din­gepo­li­tik. Det mener rege­rin­gens støt­te­par­ti Enheds­li­sten, der alli­ge­vel vil stem­me for sær­loven, der giver ukrain­ske flygt­nin­ge ret til mid­ler­ti­digt ophold uden om de nor­ma­le reg­ler på asy­l­om­rå­det. Fri­heds­bre­vet har i et inter­view med ord­fø­re­ren spurgt, om Enheds­li­sten selv gør sig skyl­di­ge i hyk­le­ri ved at stem­me for en lov, der legi­ti­me­rer for­skel­s­be­hand­ling af flygtninge. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.