Enheds­li­sten stem­te ved en “fejl” for at sæl­ge plads i Køben­havn til P‑pladser – nu vil borg­me­ster købe plad­sen tilbage

Nej Tak til P-kælder på Dantes Plads - skilt sat op af beboere - og uddyber på nettet: "Hermed protesteres mod, at der uden demokratisk proces, lokalplan og miljøvurdering (VVM) planlægges opførelse af et unødvendigt og forurenende p-anlæg under Dantes Plads. Et sådant p-anlæg er uforeneligt med den akutte klimakrise og det, regeringen blev valgt ind på, nemlig reduktion af CO2 på 70 % i 2030. "

Fle­re poli­ti­ke­re og bebo­e­re tæt på Dan­tes Plads i Køben­havn for­sø­ger i dis­se dage at skrue tiden til­ba­ge, til før et fler­tal på råd­hu­set solg­te plad­sen til et underjor­disk p‑anlæg. Blandt dem, der ønsker pla­ner­ne brem­set, er Enheds­li­stens tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster Line Bar­fod. Hun mener, at pro­jek­tet vir­ker “skørt” og “helt for­kert”, og stod det til hen­de, bur­de “man” aldrig være gået i gang med opfø­rel­sen af p‑anlægget til at star­te med. “Man skul­le aldrig have solgt plad­sen,” sag­de hun til Ber­ling­s­ke i sid­ste uge. Hvad, Line Bar­fod ikke fik nævnt, er, at “man” i vir­ke­lig­he­den gem­mer på et “vi”. I 2018 stem­te Enheds­li­sten nem­lig selv for at sæl­ge plad­sen til par­ke­rings­fir­ma­et Q‑Park.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.