Enheds­li­sten tør, hvor Det Hvi­de Hus tier: “Putin skal væltes”

Det vak­te stor opsigt, da den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Joe Biden for nyligt opfor­dre­de den rus­si­ske befolk­ning til at væl­te præ­si­dent Vla­di­mir Putin. Ikke over­ra­sken­de mød­te udta­lel­sen hård kri­tik i Rusland, men også blandt eks­per­ter og poli­ti­ske kom­men­ta­to­rer var udlæg­nin­gen, at talen eska­le­re­de stormag­ter­nes i for­vej­en spæn­dings­fyld­te for­hold. Måske der­for fik udta­lel­sen ikke lov til at stå læn­ge. Kort efter var Det Hvi­de Hus ude og for­sik­re om, at USA ikke har en offi­ci­el poli­tik om et regi­meskif­te i Rusland. Der var udtryk for præ­si­den­tens egen “moral­ske for­ar­gel­se” og “per­son­li­ge følel­ser”, lød for­kla­rin­gen. Her­hjem­me er rege­rin­gens støt­te­par­ti Enheds­li­sten ander­le­des klar i mælet. Uden­rigs­ord­fø­rer Søren Søn­der­gaard er ikke bleg for at sige det, som den ame­ri­kan­ske præ­si­dent har travlt med at træk­ke i land: Putin skal væltes. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.