Er 30 års ven­skab mel­lem Rusland og Isra­el ved at gå op i limningen?

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg på for­hol­det mel­lem Rusland og Isra­el i lyset af sid­ste wee­kends anti­se­mi­ti­ske optø­jer i fle­re mus­lim­ske repu­blik­ker i det nord­li­ge Kaukasus. Siden Sov­je­tu­ni­o­nens opløs­ning i 1991 har de to lan­de ellers nær­met sig hin­an­den og opbyg­get et solidt for­hold, men siden Ruslands inva­sion af Ukrai­ne i 2022 og nu kri­gen i Gaza er for­hol­det kom­met under pres – ikke mindst som føl­ge af Ruslands sta­digt tæt­te­re for­hold til Isra­els fjen­de num­mer et, Iran. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her