Er øko­no­mer ble­vet maskinstormere?

Gen­nem histo­ri­en har øko­no­mer betrag­tet ny tek­no­lo­gi som et gode. Den øger nem­lig pro­duk­tions­ka­pa­ci­te­ten, og der­for bli­ver der en stør­re “kage” at for­de­le mel­lem alle i sam­fun­det. De sene­ste år er øko­no­mer­ne imid­ler­tid begyndt at bli­ve mere kri­ti­ske over for ny tek­no­lo­gi. Sene­st har en ræk­ke pro­mi­nen­te øko­no­mer givet udtryk for, at det er vig­tigt at sty­re den kun­sti­ge intel­li­gens for at und­gå en nega­tiv påvirk­ning af samfundet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her