Er Syl­ve­ster Stal­lo­nes Rocky-IV en rol­lemo­del for det 21. århund­re­des frihedskæmpere?

Der er læse­re, der min­der mig om ting, jeg har foku­se­ret på tid­li­ge­re, men som jeg har glemt, og nu spør­ger, hvor­dan tin­ge­nes til­stand egent­lig er med den ene eller anden sag. Net­op sådan et spørgs­mål tager jeg udgangs­punkt i i den­ne uges Fri Tænk­ning, hvor jeg også ser på et moralsk dilem­ma i Ukrai­ne, og to ame­ri­kan­ske kold­krigs­film, som har for­met USA’s natio­na­le sik­ker­heds­rå­d­gi­ver Jake Sul­li­vans verdensbillede. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her