Er USA på vej mod borgerkrig?


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Peter Tur­chin, som er aktu­el med best­sel­le­ren End Times: Eli­tes, Coun­ter-Eli­tes and the Path of Poli­ti­cal Dis­in­te­gra­tion. Tur­chin for­ud­så helt til­ba­ge i 2010, at USA var på vej ind i en kri­se, der kun­ne brin­ge lan­det på ran­den af revo­lu­tion og bor­ger­krig. I dag er Tur­chins for­ud­si­gel­se ble­vet til vir­ke­lig­hed, selv­om det sta­dig er uvist, hvor læn­ge den aktu­el­le kri­se vil vare, og hvor­dan den ender.

Tur­chin blev født i 1957 i det davæ­ren­de Sov­je­tu­ni­o­nen, hvor hans far var en kendt fysi­ker og leder af men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Amne­sty Inter­na­tio­nal, ind­til han fik val­get mel­lem at ryge i fængsel eller i eksil. Fami­li­en end­te i USA, hvor Tur­chin fik en uddan­nel­se som først bio­log og der­næst zoo­log. Den­gang stu­de­re­de han adfær­den hos mus og insek­ter, men de sene­ste årti­er har han brugt på at udvik­le en ny viden­ska­be­lig meto­de til at udfor­ske histo­ri­en og moder­ne sam­fund – det mest kom­plek­se af alle systemer.

Tur­chin er grund­læg­ger af en ny disci­plin, clio-dyna­mik, som stu­de­rer kom­plek­se men­ne­ske­li­ge syste­mer ved hjælp af en natur­vi­den­ska­be­lig meto­de. Til dag­lig er Tur­chin pro­jekt­le­der for The Com­ple­xi­ty Sci­en­ce Hub i Wien, og han er også til­knyt­tet Oxford Uni­ver­si­ty som forsk­nings­me­d­ar­bej­der på insti­tut for antropologi.

Jeg tal­te også med Tur­chin om kri­gen i Ukrai­ne, hvor han har udvik­let en mate­ma­tisk model til at for­ud­si­ge kri­gens gang. Det ven­der jeg til­ba­ge til på et sene­re tidspunkt.

God for­nø­jel­se.

To driv­kræf­ter bag USA’s krise

Der tales og skri­ves meget om pola­ri­se­rin­gen i USA, om den poli­ti­ske, øko­no­mi­ske og soci­a­le split­tel­se i det ame­ri­kan­ske sam­fund, om den kom­pro­mis­lø­se kamp om mag­ten, som fore­kom­mer ekstremt destruktiv.

Men hvad er det egent­lig, der dri­ver kri­sen i USA? Fin­des der for­til­fæl­de? Er kri­sen kun lige begyndt, eller nær­mer den sig sin afslut­ning? Hvad kræ­ves der for at slip­pe ud af den, og fin­des der poli­ti­ke­re, som for­står, hvad der skal til?

Det er spørgs­mål, sam­funds­for­ske­ren Peter Tur­chin har tum­let med de sene­ste årti­er. Sene­st har det resul­te­ret i best­sel­le­ren End Times: Eli­tes, Coun­ter-Eli­tes and the Path of Poli­ti­cal Dis­in­te­gra­tion, hvor Tur­chin på bag­grund af et omfat­ten­de data­ma­te­ri­a­le fra mere end 10.000 års histo­rie på tværs af 200 sam­fund iden­ti­fi­ce­rer de meka­nis­mer og kræf­ter, der dri­ver et sam­fund ud i en revo­lu­tio­nær situ­a­tion med risi­ko for bor­ger­krig og sammenbrud.

Iføl­ge Tur­chin fin­des der sne­se­vis af fak­to­rer, som kan være med­vir­ken­de til, at et land hav­ner i en revo­lu­tio­nær situ­a­tion, men to driv­kræf­ter er helt afgørende.

For det før­ste slår et sam­fund ind på vej­en mod kri­se, hvis sto­re dele af befolk­nin­gen ikke ople­ver, at deres liv bli­ver bed­re, mens top­pen bli­ver rige­re og rige­re, og ulig­he­den der­for skær­pes. For det andet lurer kri­sen, når der i et sam­fund sker en over­pro­duk­tion af eli­ter, dvs. når der pro­du­ce­res for man­ge super­ri­ge men­ne­sker og alt for man­ge med høje uddan­nel­ser, sådan at der ikke er nok embe­der og jobs til at til­freds­stil­le deres ambitioner.

I USA kan man købe sig til magt

Det ska­ber mod-eli­ter, pola­ri­se­ring, kon­flikt og mulig­hed for at mobi­li­se­re de sva­gest stil­le­de. I USA har der iføl­ge Tur­chin i årti­er været skru­et helt op for beg­ge meka­nis­mer. Især to eli­ter dri­ver kri­sen frem: den poli­ti­ske klas­se i de admi­ni­stra­ti­ve og bureau­kra­ti­ske eli­ter på den ene side og erhverv­se­li­ter­ne, de, der kan købe sig til ind­fly­del­se, på den anden.

”I USA har erhverv­se­li­ter­ne mulig­hed for at købe sig til ind­fly­del­se i det poli­ti­ske system eller bru­ge deres vel­stand poli­tisk på en helt anden måde end i de fle­ste andre lan­de. Der­for kal­der jeg USA et plu­to­kra­ti, et rig­mandsvæl­de. I Kina er det omvendt de admi­ni­stra­ti­ve eli­ter, der kon­trol­le­rer de rige. Det har vi set fle­re eksemp­ler på. I Frank­rig er erhverv­se­li­ter­ne også min­dre ind­fly­del­ses­ri­ge, mens man i Stor­bri­tan­ni­en er tæt­te­re på den ame­ri­kan­ske model.”

 

Hvad er en elite?

”Det er en lil­le del af en befolk­ning, som kon­cen­tre­rer soci­al magt i sine hæn­der og der­for har evner og res­sour­cer til at påvir­ke andres adfærd. Det er en neut­ral defi­ni­tion, og den sig­na­le­rer hver­ken noget godt eller skidt.”

Fire kil­der til magt

Iføl­ge Tur­chin er der fire kil­der til magt, og han under­stre­ger, at det ikke bare er hans opfat­tel­se, men en udbredt for­stå­el­se blandt sam­funds­for­ske­re. Det dre­jer sig om vel­stand og rig­dom – rige men­ne­sker kan hyre folk til at gøre det, de ønsker; bureau­kra­tisk og admi­ni­stra­tiv magt – det er dem, der kon­trol­le­rer insti­tu­tio­ner­ne i sam­fun­det; ide­o­lo­gisk magt eller evnen til at over­be­vi­se og over­ta­le andre – den form for magt udø­ves af medi­er, debat­tø­rer og offent­li­ge intel­lek­tu­el­le; ende­lig er der den magt, der udø­ves ved hjælp af tvang, alt­så magt­an­ven­del­se eller trus­len om at gri­be til magt. Det er typisk den magt, poli­ti­et og mili­tæ­ret udøver.

Vel­stand­s­pum­pen

Udover over­pro­duk­tion af eli­ter er vej­en til kri­se dre­vet af det, Tur­chin kal­der en vel­stand­s­pum­pe. Den for­kla­rer han på den­ne måde:

”Vel­stand­s­pum­pen hjæl­per os til at for­stå, hvor­for over­pro­duk­tio­nen af eli­ter er et pro­blem. Det inde­bæ­rer nem­lig en over­før­sel af res­sour­cer fra den alme­ne befolk­ning til eli­ter­ne. Hvis vi skal ændre den dyna­mik, så er vi nødt til at stop­pe vel­stand­s­pum­pen. Det er ikke bare noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det kom­mer til at tage tid. Siden 1970’erne er arbej­der­nes pro­duk­ti­vi­tet ste­get mar­kant, men real­løn­nen er ikke fulgt med. Vi skal også have redu­ce­ret antal­let af mil­li­ar­dæ­rer og mil­li­o­næ­rer, en omvendt soci­al mobi­li­tet samt redu­ce­re inci­ta­men­ter­ne til at få en høje­re uddan­nel­se, så der ska­bes en balan­ce mel­lem udbud­det af jobs og kan­di­da­ter til dem.”

For man­ge milliardærer

Er der over­pro­duk­tion af udvalg­te eli­ter, som er et sær­ligt pres­se­ren­de pro­blem, eller gæl­der det både erhverv­se­li­ter og poli­tisk-admi­ni­stra­ti­ve eliter?

”Det gæl­der beg­ge. Der er alt for man­ge super­ri­ge, som kan bru­ge deres vel­stand poli­tisk. Antal­let af folk med en for­mue på 10 mil­li­o­ner dol­lar eller mere er tidoblet inden for få år, mens real­løn­nen stag­ne­rer eller fal­der for sto­re dele af befolk­nin­gen. Antal­let af mil­li­ar­dæ­rer i USA er vok­set end­nu mere. Når vel­stand­s­pum­pen kører for fuld styr­ke, så flyt­ter den vel­stand fra de fat­ti­ge til de rige, og hvad gør de fat­ti­ge for at ændre på det? Jo, de får en høje­re uddan­nel­se, og der­for for­stær­ker det over­pro­duk­tio­nen af eli­ter, men der fin­des ikke nok jobs til dem, så det bli­ver en selv­for­stær­ken­de dyna­mik, som fører til nye konflikter.”

Revo­lu­tio­nen lurer i USA

Du beskri­ver dis­se kri­ser, hvor et sam­fund risi­ke­rer at bli­ve ramt af en revo­lu­tion og bor­ger­krig, som cyk­li­ske. Det bety­der, at de slut­ter på et tids­punkt. Har du et bud på, i hvil­ken fase USA befin­der sig i den aktu­el­le krise?

”Vi befin­der os i en revo­lu­tio­nær situ­a­tion, og det bety­der, at sam­fun­det er yderst skrø­be­ligt. Små begi­ven­he­der kan føre til stor uro, og det bli­ver for­vær­ret af, at USA står midt i et val­går. Det var en af grun­de­ne til, at 2020 var så dra­ma­tisk med vold og optø­jer i man­ge byer. Desvær­re ser det ud til, at 2024 og 2028 vil bli­ve vær­re, med min­dre det fun­da­men­tale pres på sam­fun­det – her mener jeg vel­stand­s­pum­pen og over­pro­duk­tio­nen af eli­ter – bli­ver håndteret.”

Hvad ser du for dig?

”Det kan ende med et sam­men­brud. For nylig så vi, hvor­dan sta­ten Col­ora­dos demo­kra­tisk domi­ne­re­de højeste­ret fjer­ne­de Donald Trump fra det repu­bli­kan­ske pri­mær­valg. Det er helt uhørt, at man som føl­ge af en juri­disk manøv­re fjer­ner den kan­di­dat, der fører i menings­må­lin­ger­ne. Repu­bli­ka­ner­ne bru­ger også loven til at føre krig mod poli­ti­ske mod­stan­de­re. De har i Kon­gres­sen taget det før­ste skridt på vej mod en rigs­rets­sag mod Joe Biden. Så beg­ge de før­en­de kan­di­da­ter er tru­et af juri­di­ske ind­greb. Det er helt uden for­til­fæl­de, og det er en ekstremt far­lig situ­a­tion, hvor der bare skal en gnist til at sæt­te det hele i flammer.”

Hvad kan det være?

”Den mest sand­syn­li­ge udgang på præ­si­dentval­get i novem­ber er, at uan­set hvem der vin­der, så vil mod­par­ten ikke aner­ken­de resul­ta­tet, og så kan alt ske, men noget kan også ske før.”

Kri­sen er ikke kulmineret

Du skri­ver, at der i for­bin­del­se med en kri­se kom­mer et tids­punkt, hvor sam­fun­det læn­ges efter orden, og hvor det bli­ver vig­ti­ge­re end fort­sat pola­ri­se­ring og kon­flikt. Ser du tegn på det i USA?

”Nej, USA er ikke nået til det punkt. På bag­grund af de man­ge til­fæl­de fra histo­ri­en, vi har data på, kan sådan en kri­se vare et sted mel­lem nog­le få år og helt op til 20 år. Det typi­ske er omkring 10 år, men det skal alt­sam­men tages med et gran salt. Nok så vig­tigt skal rege­rin­gen gøre noget ved de fak­to­rer, der for­år­sa­ger og dri­ver kri­sen, og det er ikke sket. Joe Biden love­de at hæve mind­ste­løn­nen, da han blev valgt, men det er ikke sket, selv­om vi fra histo­ri­en ved, at det er et af de greb, der kan hjæl­pe især fat­ti­ge ame­ri­ka­ne­re til­ba­ge på sporet.”

Er der andre ting?

“Der er hel­ler ikke ble­vet gjort noget ved ind­van­drin­gen. Det er måske ikke den vig­tig­ste fak­tor, men det er også med til at øge arbejds­ud­bud­det og der­med hol­de løn­nin­ger­ne nede, så jeg ser ikke den sto­re for­stå­el­se hos den poli­ti­ske eli­te for, hvad der er brug for af til­tag for at kom­me ud af kri­sen. Hel­ler ikke hos dem, der har en rea­li­stisk chan­ce for at vin­de præ­si­dentval­get. Trump taler godt nok om at gøre noget ved ind­van­drin­gen, men der fin­des ikke noget sam­men­hæn­gen­de poli­tisk pro­gram med det for­mål at stop­pe vel­stand­s­pum­pen og over­pro­duk­tio­nen af eliter.”

Skræk­ek­semp­ler fra historien

Tur­chin gør opmærk­som på, at net­op pro­ces­ser som dem, der nu udfol­der sig i USA, i det 18. århund­re­de før­te til Den Fran­ske Revo­lu­tion, i det 19. århund­re­de til Den Ame­ri­kan­ske Bor­ger­krig og revo­lu­tion fle­re ste­der i Euro­pa, til den rus­si­ske og kine­si­ske revo­lu­tion i det 20. århund­re­de og revo­lu­tio­ner i Egyp­ten og andre ara­bi­ske lan­de i begyn­del­sen af det 21. århundrede.

Iføl­ge Tur­chin er det tred­je gang i USA’s histo­rie, at sam­fun­det er ble­vet ramt af sådan en kri­se. I mid­ten af det 19. århund­re­de end­te det som bekendt med en bor­ger­krig med fle­re end 600.000 dræb­te. I før­ste halv­del af det 20. århund­re­de lyk­ke­des det at afvær­ge en bor­ger­krig tak­ket være Roo­se­velts New Deal, der for­bed­re­de de dår­ligst stil­le­des vil­kår og lag­de fun­da­men­tet for årti­er med vækst og sta­bi­li­tet. I 1970’erne begynd­te udvik­lin­gen igen at gå den anden vej.

Hvad er clio-dynamik?

Tur­chin kal­der sin meto­de for clio-dyna­mik. Clio er histo­ri­ens muse i den græ­ske myto­lo­gi. Clio eller kleio (old­græsk) bety­der at genkal­de sig, fejre eller gøre kendt. Iføl­ge Tur­chin hand­ler clio-dyna­mik om at teste hypo­te­ser for, hvor­dan kom­plek­se syste­mer, her­i­blandt men­ne­ske­li­ge sam­fund, udvik­ler og for­an­drer sig og hånd­te­rer kri­ser, og på den bag­grund for­mu­le­re lov­mæs­sig­he­der på linje med dem, der fin­des inden for naturvidenskaben.

”Clio-dyna­mik er en disci­plin, der behand­ler histo­ri­en som en viden­skab,” siger Peter Turchin.

Han til­fø­jer, at histo­ri­e­fa­get nor­malt hører under huma­ni­o­ra, og at han har stor respekt for histo­ri­ke­res arbej­de, men til for­skel fra dem for­sø­ger clio-dyna­mi­k­ken at for­hol­de sig empi­risk til for­ti­den. Man ind­sam­ler data, for­mu­le­rer hypo­te­ser og efter­prø­ver dem, hvor de, der ikke hol­der, når de bli­ver testet, forkastes.

”Histo­ri­ke­re har lige­som os teo­ri­er om, hvor­for den ene eller anden begi­ven­hed fandt sted, men de efter­prø­ver dem nor­malt ikke. En histo­ri­ker har for­søgt at tæl­le, hvor man­ge teo­ri­er der fin­des om Romer­ri­gets fald, og han nåe­de frem til fle­re end 200, så der er alt­så akku­mu­le­ret et stort antal for­kla­rin­ger, men forsk­nin­gen har ikke redu­ce­ret antal­let af hypo­te­ser efter at have testet dem i for­hold til det mate­ri­a­le af data, der fin­des, men det gør clio-dynamik.”

Per­son­lig­he­dens rol­le i historien

Har du så et bud på indi­vi­dets og per­son­lig­he­dens rol­le i histo­ri­en? Er det ale­ne sam­funds­struk­tu­rer eller bre­de­re ten­den­ser, der dri­ver histo­ri­en, eller kan per­so­ner gøre en forskel?

”Det er et empi­risk spørgs­mål, og sva­ret er både og. Nog­le pro­ces­ser er dre­vet af uper­son­li­ge kræf­ter. Det gæl­der de kræf­ter, der dri­ver et sam­fund ind i en kri­se, som den vi ser i USA nu, men kon­kre­te indi­vi­der kan enten for­sin­ke eller frem­skyn­de pro­ces­sen med de beslut­nin­ger, de træf­fer. Jeg mener, at USA befin­der sig i sådan en situ­a­tion i øjeblikket.”

Er det kun USA?

”For­skel­li­ge lan­de befin­der sig i for­skel­li­ge faser. Kina hav­de sit århund­re­de med ydmy­gel­ser og kom ud af sin kri­se for rela­tivt nyligt, så deres næste kri­se lig­ger sand­syn­lig­vis fle­re årti­er ude i frem­ti­den, selv­om der er enkel­te fare­sig­na­ler. USA er midt i en kri­se og har været det siden 2020. Min hypo­te­se er, at intet er afgjort, og at det er muligt at for­me frem­ti­den med kon­kre­te beslut­nin­ger. Udvalg­te eli­ter og de mest ind­fly­del­ses­ri­ge lede­re kan enten føre USA mod et totalt kol­laps, eller de kan navi­ge­re os gen­nem kri­sen og mod bed­re tider.”

Så USA er ikke nød­ven­dig­vis på vej mod en borgerkrig?

”Nej, vi har stu­de­ret hund­red­vis af sam­fund, som er hav­net i en revo­lu­tio­nær situ­a­tion, hvor en bor­ger­krig er sand­syn­lig. I omkring 10 pro­cent af til­fæl­de­ne er det ikke endt med bor­ger­krig, og det skyl­des ofte indi­vi­ders indsats.”

Kan du give et eksempel?

”Fra krak­ket på Wall Stre­et i 1929 og de næste 10 år, frem til udbrud­det af Anden Ver­denskrig, var USA i en kri­se, der min­der om den, vi har i dag, men præ­si­dent Roo­se­velt og hans støt­ter for­hin­dre­de en bor­ger­krig. De gen­nem­før­te refor­mer, der sat­te en stop­per for den vok­sen­de ulig­hed. Fag­for­e­nin­ger blev styr­ket, ind­van­drin­gen blev begræn­set, sådan at udbud­det af arbejds­kraft blev min­dre, efter at mil­li­o­ner af indu­stri­ar­bej­de­re hav­de mistet deres job under depres­sio­nen. Tør­ke gjor­de situ­a­tio­nen end­nu værre.”

Min­der om tiden før borgerkrigen

Hvil­ken peri­o­de i ame­ri­kansk histo­rie min­der mest om den, lan­det befin­der sig i for tiden?

”1850’erne, alt­så de 10 år, der gik for­ud for bor­ger­kri­gen. Vel­stand­s­pum­pen kør­te for fuld styr­ke. Det skab­te ekstremt vel­ha­ven­de men­ne­sker, men resten af sam­fun­det fulg­te ikke med, og så skær­pe­des mod­sæt­nin­ger­ne mel­lem de for­skel­li­ge grup­per. Til sidst blev de uoverstigelige.”

Men der er vel også væsent­li­ge for­skel­le? Den­gang var sta­ten meget min­dre end i dag.

”Det er rig­tigt, og den­gang var der også sla­ve­ri. Sta­ten teg­ne­de sig i mid­ten af det 19. århund­re­de for omkring to pro­cent af BNP, i dag er tal­let 22–23 pro­cent, så sta­ten er nu en langt vig­ti­ge­re aktør.”

 

Er der andre ting?

”Ja, her er et inter­es­sant resul­tat af vores forsk­ning: Vi har som sagt ana­ly­se­ret data for omkring 200 for­skel­li­ge sam­fund gen­nem histo­ri­en, som er gle­det ind i kri­ser og der­på ud igen. Vores data viser, at kri­ser­ne med tiden afta­ger i styr­ke. Det ser ud, som om sta­ter før i tiden var mere skrø­be­li­ge, mens vi nu har byg­get insti­tu­tio­ner base­ret på demo­kra­tisk rege­rings­fø­rel­se. Vi har også byg­get infra­struk­tur og kom­mu­ni­ka­tion, og vi har fået mere pro­duk­ti­ve øko­no­mi­er. Og det gør måske, at vores sam­fund alt i alt er min­dre til­bø­je­li­ge til at kol­lap­se som føl­ge af en kri­se end før, og hvis det sker, så har moder­ne sam­fund en ten­dens til at kom­me sig hurtigere.”

Geopo­li­ti­ske konsekvenser

Den model, du har opfun­det med hen­blik på at iden­ti­fi­ce­re de fak­to­rer, der leder et land på kri­se­kurs og fører til intern soci­al uro og usta­bi­li­tet, har også et geopo­li­tisk aspekt. For det er svært at fore­stil­le sig, at et land i kri­se vil kun­ne age­re inter­na­tio­nalt, som om alt er nor­malt. Vi har set det i for­hold til USA’s hjælp til Ukrai­ne, som er ble­vet blo­ke­ret i Kon­gres­sen som føl­ge af en inden­rigs­po­li­tisk strid om græn­se­kon­trol. Så det er oplagt at spør­ge, hvor­dan det står til hos Kina, USA’s geopo­li­ti­ske rival?

”Omkring 1850 gled Kina ind i en peri­o­de med 100 års ydmy­gel­se. Det begynd­te med Tai­ping-oprø­ret i 1851 og en ræk­ke andre oprør. Der­på fulg­te en revo­lu­tion i 1911 efter­fulgt af en bor­ger­krig, som i mid­ten af det 20. århund­re­de før­te til Maos mag­tover­ta­gel­se. Så var der hunger­s­nød og kul­tur­re­vo­lu­tion, så det er først nog­le årti­er siden, at Kina begynd­te en peri­o­de med inte­gra­tion, mens USA alt­så befin­der sig i en peri­o­de præ­get af disintegration.”

Og hvad bety­der det?

”Det bety­der, at risi­ko­en for desta­bi­li­se­ring er min­dre i Kina. Kina har jo aldrig været et demo­kra­tisk land, og det vil nogen se som et pro­blem, men det afgø­ren­de er, om det nuvæ­ren­de sty­re er i stand til at for­bed­re befolk­nin­gens livskva­li­tet og leve­stan­dard eller ej. Jeg var i Kina for 20 år siden og igen i 2019, og det var utro­ligt at se for­skel­len. Der er ingen tvivl om, at befolk­nin­gens leve­stan­dard er vok­set mar­kant, og der­for støt­ter de rege­rin­gen. Men der er også tegn, der peger i en anden retning.”

Hvad er det?

”De har en over­pro­duk­tion af unge med uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se, og der er stor ung­doms­ar­bejds­løs­hed, så spørgs­må­let er, om det er et for­bi­gå­en­de fæno­men eller om det er mere fun­da­men­talt. Hvis det er sidst­nævn­te, så kan det bli­ve et alvor­ligt pro­blem, men gene­relt er sam­men­hængs­kraf­ten i Kina stør­re end i USA. Kina er uden tvivl en for­mi­da­bel geopo­li­tisk rival til USA, og der­for bur­de USA bru­ge fle­re kræf­ter på at fin­de en fre­de­lig samek­si­stens med Kina i ste­det for kon­flikt. Det er også med til at styr­ke sam­men­hol­det i Kina.”