Er Vesten ved at kom­me i mindretal?

Den for­gang­ne uges vig­tig­ste inter­na­tio­na­le begi­ven­hed var mødet mel­lem Kinas Xi Jin­ping og Ruslands Vla­di­mir Putin. Jeg ana­ly­se­rer det i den­ne uges Fri Tænk­ning i lyset af et andet top­mø­de mel­lem Kinas og USA’s lede­re for godt et halvt århund­re­de siden og spør­ger, hvor­dan vi skal for­stå det nære for­hold mel­lem Rusland og Kina og deres til­sy­ne­la­den­de held med at vin­de Det Glo­ba­le Syds opbak­ning til en ny glo­bal orden, hvor det er Vesten, der i sti­gen­de grad risi­ke­rer at kom­me i min­dre­tal – ikke Kina og Rusland. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her