Et år med magisk tænkning

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg til­ba­ge på et år med krig i Ukrai­ne, gør sta­tus og giver ordet til en ræk­ke for­skel­li­ge stem­mer, hvoraf nog­le også for­sø­ger at kig­ge ind i frem­ti­den. Der er kom­men­ta­rer til den aktu­el­le situ­a­tion på slag­mar­ken, og hvor­dan per­spek­ti­vet ser ud med mod­stri­den­de bud­ska­ber fra Det Hvi­de Hus. Der bli­ver også plads til hård kri­tik af medi­er­ne, til en stem­me fra Det Glo­ba­le Syd samt til et bud på, hvor­dan man med Vest­tys­kland som model kan fore­stil­le sig Ukrai­nes plads på Euro­pa­kor­tet i 2030. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her