Euro­pæ­isk for­bund i hård kri­tik efter ind­kal­del­se af jour­na­li­ster: “Ikke vær­digt i en demo­kra­tisk stat”

Politiets Efterretningstjeneste, PET, i Buddinge mandag den 3. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

For­man­den for Det Euro­pæ­i­ske Jour­na­list­for­bund (EFJ), Ricar­do Gutiér­rez, for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet, at EFJ kræ­ver hand­ling fra den dan­ske rege­ring, i kølvan­det på at fle­re jour­na­li­ster i dag er ble­vet ind­kaldt til vid­ne­af­hø­ring i sagen om den muli­ge læka­ge af for­tro­li­ge oplys­nin­ger fra FE og PET. “Den­ne uansvar­li­ge adfærd fra offent­li­ge embeds­mænd er ikke vær­dig i en demo­kra­tisk stat,” siger Ricar­do Gutiérrez. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.