EU’s jagt på rele­vans i det 21. århundrede

Cor­o­na-kri­sen har på sam­me måde som først finans- og eurokri­sen og der­næst flygt­nin­ge­kri­sen split­tet EU i to blok­ke. På den ene side står den nord­li­ge og vest­li­ge del af Euro­pa, mens øst og syd befin­der sig på den anden side. I nord og vest har pan­de­mi­en påvir­ket folks liv i langt min­dre grad end i syd og øst. Det gæl­der både øko­no­misk og sund­heds­mæs­sigt, men euro­pæ­er­nes syn på fri­hed er også i opbrud, og her er der både regio­na­le og alder­s­mæs­si­ge forskelle. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.