Eva Smith fejre­de sin fød­sels­dag med Lars Find­sen, mens hun for­sva­re­de ham i medierne

Igen og igen har jurapro­fes­sor eme­ri­ta Eva Smith for­sva­ret tid­li­ge­re FE-chef Lars Find­sen i FE-sagen. På intet tids­punkt har der været dekla­re­ret nogen form for rela­tion mel­lem den respek­te­re­de pro­fes­sor og FE-sagens hoved­per­son. Men Fri­heds­bre­vet kan nu afslø­re, at Eva Smith, side­lø­ben­de med sit gen­tag­ne for­svar for Lars Find­sen, hav­de ham med som gæst til sin 80-års fød­sels­dag i august 2022. Hun er efter­føl­gen­de fort­sat med at for­sva­re ham, uden at det har frem­gå­et noget sted, at han delt­og i fejrin­gen. Der­u­d­over er Eva Smith for nylig ble­vet invi­te­ret til en pri­vat mid­dag af Lars Find­sen. Eva Smith afvi­ser, at det har påvir­ket hen­des døm­me­kraft, og hun for­kla­rer, at hun invi­te­re­de Find­sen med for at løf­te hans humør. Ber­ling­s­ke ret­ter nu Eva Smit­hs sene­ste kommentar. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her