Face­book-chef i mod­vind efter ska­de­ligt ind­hold: “Vi er bare et tech­fir­ma fra Californien”


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Efter at have været umu­lig at få fat i stil­le­de Face­books dan­ske chef ende­lig op til en snak med lan­dets journalister. 

Mar­tin Ruby trop­pe­de nem­lig op i Publi­cist­klub­ben og tog debat­ten om den sene­re tids skandalesager. 

Sam­ta­len måt­te ikke refe­re­res, men det over­hør­te Frihedsbrevet. 

Hele histo­ri­en

“Det var da en stor sko­led­reng at sen­de,” sag­de en mand i sin tred­je alder, da showet var forbi. 

“Det var noget teflonsnak,” sag­de en anden. 

Det så ellers hyg­ge­ligt ud, da Mar­tin Ruby ankom. 

Ruby, poli­tisk chef i Nor­den for fir­ma­et Meta, der hed Face­book i gam­le dage, bestil­te en øl i baren – “det er jo fre­dag” – og blev lige så lang­somt fulgt op på sce­nen af Publi­cist­klub­bens næst­for­mand, Tor Arnbjørn. 

Her ved 17-tiden skul­le Metas mand være indslag til fre­dags­ba­ren i Publi­cist­klub­ben, der med over 140 år på bagen er en af ver­dens æld­ste pres­se­for­e­nin­ger, med deres egne ord et “tvang­frit møde­sted” for jour­na­li­ster og andre medietyper. 

Tim­in­gen var under­ligt god, da en god klump af lan­dets jour­na­li­ster i for­vej­en hav­de brugt hele april måned på at for­kla­re, at Mar­tin Ruby er en umu­lig mand at få fat i, selv­om der ellers var nok at tale om, for eksem­pel den poli­ti­an­mel­del­se fra DR og TV 2, der hav­de anmeldt Face­book for svin­del, æreskræn­kel­ser og injuri­er. Eller måske let­te­re end­nu: Det brev, som B.T., DR og TV 2 hav­de sendt til Meta, hvor de kri­ti­se­re­de de fal­ske annon­cer og artik­ler på Face­book, ”der tager sig ud som ind­hold fra dan­ske jour­na­li­sti­ske medi­er, som udnyt­ter kend­te vær­ter og vild­le­der danskerne”. 

Det hele hand­le­de om, at der på det sene­ste var kom­met fle­re og fle­re svin­delan­non­cer, der lig­ne­de artik­ler fra medi­er – i hvert fald hvis man nød­ven­dig­vis ikke var så medi­e­vant – men i ste­det end­te med at være et bitco­in-scam. Her blev vær­ter som Divya Das, Kim Bild­søe Las­sen og Anders Lund Mad­sen brugt til ulov­lig­he­der­ne, og Meta gjor­de så godt som ingen­ting for at stop­pe det her, men­te medierne. 

“Det eska­le­rer nu så vold­somt, at vi bli­ver nødt til at råbe jer op. For I er så svæ­re at få i tale,” skrev de tre medier. 

Ikke desto min­dre stod de der så i dag, Meta, i skik­kel­se af Mar­tin Ruby til Publi­cist­klub­bens fredagsbar. 

Det var vist en gam­mel aftale. 

En meta­dis­kus­sion

Mar­tin Ruby star­ter egent­lig for­nuf­tig ud, tager et par tårer af sin øl – den glem­te han dog alt om igen – og begyn­der at for­tæl­le om sin kar­ri­e­re. Tid­li­ge­re man­ge­årig Ven­stre-mand, i sekre­ta­ri­a­tet under Fogh i 00’erne og sene­re sær­lig råd­gi­ver for Pind. 

Så gik han over til Goog­le. “Ikke BUPL. GUGL!” joker han. Der er stil­le, wrong crowd, men ellers en jovi­al og ned­k­nap­pet begyndelse. 

Nu har Ruby været i Meta i seks år, og der er sket ikke så lidt på de år. I 10’erne var det en tid, hvor man elske­de tech­gi­gan­ter­ne, for­di de opfandt fede ting, siger Ruby. 

“Poli­ti­ker­ne stod i kø for at kom­me til Cali­for­ni­en for at se hoved­kvar­te­ret,” for­kla­rer han, som om det ikke er sådan længere. 

“Ingen tal­te om noget sær­ligt nega­tivt i for­hold til den her tek­no­lo­gi­ske udvikling.” 

Men så begynd­te man at tale om pri­va­cy på et tids­punkt, og man blev opmærk­som på, at tek­no­lo­gi ikke bare var sjovt og hyggeligt. 

“Edward Snow­den, hvis I kan huske det?” 

Ruby for­tæl­ler om tre øjenåbnere. 

Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca. Med Rubys ord en stor pri­va­cy-sag, der hand­le­de om, at nog­le engel­ske for­ske­re hav­de fået adgang til en mas­se data, hvor Face­book ikke hav­de ordent­ligt styr på, hvad der ske­te med dataen. 

“Det blev til en glo­bal omgang klø til Face­book, og det var sådan set fair nok,” siger Ruby. 

Myan­mar i 2018, hvor Metas plat­for­me blev brugt til at spre­de had og opfor­dre til fol­ke­mord. Rubys for­kla­ring er, at Face­book ikke rig­tigt hav­de fan­get det i syste­met, og at de måt­te erken­de, at man nok bur­de have folk ansat der­u­de, nu hvor der var så man­ge mil­li­o­ner brugere. 

“Det pas­se­de bare sig selv, men det kun­ne det jo så ikke gøre, viste det sig.” 

Det ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg i 2016, hvor “hele ver­den lær­te” at være opmærk­som på fal­ske infor­ma­tio­ner, for­di rus­ser­ne lave­de alle muli­ge mær­ke­li­ge fal­ske pro­fi­ler og spred­te fake news. 

Alt i alt en mas­se ting, som Face­book ikke hav­de styr på, og der­for tog de fat i nak­ken på sig selv. 

“Det var meget lære­rigt, ikke så sjovt selv­føl­ge­lig, at få alle de der tæsk den­gang,” siger Ruby. 

“Meget var vel­fortjent, men noget af det er lidt hårdt.” 

Han for­kla­rer, at fir­ma­et er et andet sted i dag, og at de har 15–16-17.000 ansat til at mode­re­re ind­hold ud af små 70.000 ansat­te i alt. 

“Alt­så vi bru­ger jo pænt man­ge mil­li­ar­der på at prø­ve at fjer­ne det der indhold.” 

Ruby har, hvad der skal til for at stå på mål for selv de stør­ste techskan­da­ler. Han ser fremad. Han synes, skan­da­ler­ne har været lære­ri­ge. Den­gang var Meta altid på bag­kant – det var ikke som sådan deres skyld, men nog­le folk opfø­rer sig desvær­re dår­ligt, og syste­mer­ne var ikke gode nok, og det har Meta lært af. 

Sådan er det ikke i dag. 

“Jeg synes fak­tisk, at vi gør det gene­relt på et helt andet niveau end dengang.” 

Uan­set hvil­ket spørgs­mål der kom­mer, om det er kri­tisk, dumt, enormt skar­pt eller andet, er det “inter­es­sant”, “fair” eller “godt”. Og sva­ret er typisk langt og anek­do­tisk og skal over­be­vi­se om, at Face­book gør meget mere, end spør­ge­ren tror. 

Bare et tech­fir­ma fra Californien

Ruby kal­der Face­book “ver­dens stør­ste opslag­stav­le”, hvor 3,5 mil­li­o­ner dan­ske­re hver dag kig­ger med. I omeg­nen af to mil­li­ar­der på verdensplan. 

“Det er en meget stor opslag­stav­le,” under­stre­ger han. 

En algo­rit­me­dre­vet, pro­fi­t­o­ri­en­te­ret opslag­stav­le, kun­ne man måske have tilføjet. 

Meta er iføl­ge Ruby i fuld gang med at fin­de til­ba­ge til at være en techvirk­som­hed. Sådan en virk­som­hed, der for eksem­pel bru­ger mil­li­ar­der på at ska­be et tvivl­s­omt paral­le­lu­ni­vers som Meta­ver­se eller udvik­ler tek­no­lo­gi­ske sol­bril­ler i sam­ar­bej­de med Ray-Ban. 

“Vi er bare et tech­fir­ma fra Cali­for­ni­en,” siger Ruby i en åben­lyst kor­rekt sæt­ning, der dog er ble­vet udfor­dret af, at det plud­se­lig gik op for techvirk­som­he­den, at de har udvik­let nog­le plat­for­me, der kan afgø­re præ­si­dentvalg og spil­ler en kæm­pe rol­le for mil­li­ar­der af men­ne­skers ve og vel og det, der er værre. 

“Nu er vi plud­se­lig eks­per­ter på sådan noget som børns men­tale sund­hed, på alt muligt. Det har været en svær øvel­se at prø­ve at opgra­de­re sig til… Men ja, det hav­de nok været fedt, hvis vi hav­de mere på for­kant,” siger Ruby. 

Det gider jeg fand­me ikke høre på

Så begyn­der der at kom­me spørgs­mål om selvska­de og børn og unges mistrivsel. 

Har Meta et ansvar for selvska­den­de ind­hold, og hvad med ansva­ret for at børn og unge er afhæn­gi­ge af at være på deres platforme? 

“Det er gode spørgs­mål,” siger Ruby. 

“Selvska­de, det er fak­tisk et enormt inter­es­sant emne og et enormt svært emne. Nu har jeg fulgt det rela­tivt tæt i nog­le år,” siger han og for­kla­rer, at det også kan være en god ting, at unge men­ne­sker deler mør­ke tan­ker med hin­an­den, det siger eks­per­ter­ne, så læn­ge det ikke løber løbsk. 

Engang var det et stort pro­blem, men sådan er det ikke længere. 

“Pro­ble­met er i høj grad flyt­tet over på Tik­Tok i dag, fak­tisk. Vi har haft det rig­tig meget, men lige på det områ­de tror jeg, at Tik­Tok har noget arbej­de, de skal hjem og gøre.” 

Det er jo sta­dig hos jer?

“Ja, men det er så spørgs­må­let hvor meget. Jeg siger ikke, at det er væk. Der er langt imel­lem snap­se­ne hos os… “ 

En ældre mand rej­ser sig fra sofa­en, mum­ler noget, der lyder lidt a la: “Det gider jeg fand­me ikke høre på.” 

Det viser sig sene­re, at den­ne mand ofte har for vane at ska­be den slags optrin til Publi­cist­klub­bens arran­ge­men­ter, så måske skal man ikke læg­ge for meget i det. 

Det gør Ruby i hvert fald hel­ler ikke, han fort­sæt­ter, hvor han slap. 

Men har Meta så et ansvar for unges hef­ti­ge for­brug af deres plat­for­me, bli­ver der spurgt. 

Ruby begyn­der sit lan­ge svar et helt andet sted, nem­lig ved at tale om kor­te video­er. Det er jo inter­es­sant, at video­er­ne er ble­vet kor­te­re, og de her reels, man kan se på Face­book, er jo enormt popu­læ­re. Det har ændret noget, og folk bru­ger meget tid på det, må vi forstå. 

“Er det et pro­blem? Det synes jeg ikke, det er end­nu, men jeg er da enig i, at… jeg har to døtre, 12 og 15. Hvis de sid­der i fle­re timer i træk på tele­fo­nen (…) De bru­ger da tele­fo­nen meget, det gør alle unge.” 

Har I som plat­form et ansvar for, hvor meget de her men­ne­sker bru­ger jeres plat­form, bli­ver der opføl­gen­de spurgt. 

Han når ikke at sva­re, før han bli­ver afbrudt af en råben­de mand fra salen. 

“Han har lige sagt nej?! De vil ger­ne have deres del af kagen, hvis vi skal over­sæt­te svaret!” 

Ruby er ikke helt enig i udlægningen. 

“Nej, men jeg vil sige, at hvis vi ikke hav­de lavet det der video­for­mat, så hav­de vores kære kine­si­ske Tik­Tok-ven­ner sid­det på det hele. Og det kan også være fint nok jo, men det skal man ikke være i tvivl om.” 

Det er fair, det er fair, det er fair

Så tager TV 2 fat. De har sam­let et lil­le hold, der er ude for at skaf­fe svar på, hvor­for der ikke bli­ver sat en stop­per for de fal­ske annon­cer med deres vær­ter som blik­fang. Det er ube­gri­be­ligt, siger de, og de spør­ger: Hvor­for stil­ler I ikke op til inter­view? Hvor­for fjer­ner I ikke de fal­ske annoncer? 

For­kla­rin­gen er lang, men det er ikke helt lige­til bare at gå ind og fjer­ne annon­cer, selv­om de gør, hvad de kan, og selv­om de har fået fjer­net de fle­ste. Som i alle andre tæn­ke­li­ge hen­se­en­der siger Ruby, at de tager pro­ble­met alvor­ligt, og at de vil­le ønske, det var nem­me­re fluks at få styr på det. 

Mere over­ra­sken­de for­tæl­ler Ruby, at han stil­ler op til inter­views, selv­om ingen jour­na­li­ster skul­le tro det. Han har end­da skaf­fet et robotsvar til Ekstra Bla­det. Men selv­om han mener, at han har stil­let mere op end Novo Nor­disk gen­nem de sid­ste fem år og stil­ler op hver dag, så må han ikke udta­le sig om den her kon­kre­te sag. 

“Alt­så jeg er jo ikke inter­es­sant som per­son, jeg er jo kun inter­es­sant, for­di jeg arbej­der for Meta.” 

Det vir­ker ikke, som om nogen er uenige. 

Vær­ter­ne fra TV 2 News giver ikke op. De vil have Ruby til at sva­re på, hvor­for Meta ikke bare stop­per alle annon­cer over­ho­ve­det, ind­til pro­ble­met med fal­ske annon­cer er løst. Det kan Ruby ikke love. De kri­ti­se­rer ham for ikke at have styr på sine ting og for ikke at tage ansvar. 

“Ja, det er fair, det er fair, det er fair,” sva­rer Ruby. Han ved godt, at pro­ble­met er der, men det hand­ler alt­så også om tele­sel­ska­ber­ne, ban­ker­ne, EU-lov­giv­ning og “en lang kæde af ting”, siger han. 

Den magi­ske knap

Med sik­re skridt går det op for til­hø­rer­ne, at det ikke er en af de dage, hvor man kom­mer hjem og føler sig klo­ge­re end dagen før. 

Mikro­fo­nen ender i hæn­der­ne på Kurt Strand, der begyn­der at for­tæl­le, at han til­ba­ge i 2018 var på besøg i de davæ­ren­de Face­book-loka­ler på Hav­ne­ga­de i København. 

Den­gang tal­te de om, hvor­dan man kun­ne skrue på algo­rit­mer i for­hold til pro­ble­met med selvska­de. Her seks år sene­re har Kurt Strand sta­dig ikke fået et fyl­dest­gø­ren­de svar på, hvor­for Face­book egent­lig ikke gør mere ved pro­ble­met, og han undrer sig over det sam­me i sagen om fal­ske annon­cer: Hvor­for sæt­ter Face­book ikke bar­ren lidt for højt og risi­ke­rer at slet­te noget godt ind­hold? I ste­det for at sæt­te bar­ren for lavt og lade for meget slip­pe igen­nem? Eller: Hvor­for tager I det ikke mere alvorligt? 

Sva­ret fra Ruby er, som i alle andre til­fæl­de, en læn­ge­re kla­mam­se, der har sit udspring et helt andet sted; den­ne gang er det salg af stof­fer. Det skal man jo hel­ler ikke til­la­de, og det gør de også noget ved. 

Fre­dags­ba­rens gæster skal grund­læg­gen­de lære at for­stå, at Face­book lever af at sæl­ge annon­cer, og der­for vil det være bad for busi­ness at have dår­ligt ind­hold på plat­for­me­ne, hvad enten det er fal­ske annon­cer, selvska­de, hade­ful­de ytrin­ger, eller hvad har vi. Det er ikke i Face­books inter­es­se, at det skal lig­ge der, så vi kan lige så godt stop­pe med at tro, at de er ligeg­la­de. De gør, hvad de kan, og mere kan man vel hel­ler ikke for­lan­ge. Det må vi så tro på, og sådan kan dis­kus­sio­nen slut­te, begyn­de igen, star­te for­fra og fort­sæt­te på ny næste gang. 

Og hvis man tror, at der er en magisk knap, må man tro om igen. Den fin­des nem­lig bare ikke, siger Mar­tin Ruby. 

“Hvis vi hav­de den magi­ske knap, så hav­de vi tryk­ket på den. Men det har vi ikke.” 

Magisk knap eller ej, så lan­de­de der tirs­dag en pres­se­med­del­el­se fra Euro­pa-Kom­mis­sio­nen, der kun­ne for­tæl­le, at de har ind­ledt en under­sø­gel­se af, hvor­dan Face­book og Ins­ta­gram hånd­te­rer vild­le­den­de rek­la­mer og poli­ti­ske annon­cer. Op mod EU-Par­la­mentsval­get til juni er Kom­mis­sio­nen nem­lig bekym­re­de for, om Meta har for­brudt sig mod EU’s lov­giv­ning på områ­det, Digi­tal Ser­vi­ces Act (DSA).

”Hvis vi har mistan­ke om et brud på reg­ler­ne, så hand­ler vi. Det gæl­der til alle tider, men især når der er demo­kra­ti­ske valg. Sto­re digi­ta­le plat­for­me skal leve op til deres for­plig­tel­ser om at læg­ge nok res­sour­cer i det­te,” lyder det fra kom­mis­sions­for­mand Ursu­la von der Leyen.