Fængsels­døm­te skul­le “aldrig” have dansk pas – nu gør poli­ti­ker­ne undtagelser

Rege­rin­gen og fle­re af de blå par­ti­er har tord­net mod at give dansk pas til per­so­ner med en fængsels­dom på straf­fe­at­te­sten. Sid­ste år vedt­og Soci­al­de­mo­kra­ti­et sam­men med Ven­stre, Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti og Libe­ral Alli­an­ce en ny ind­føds­rets­af­ta­le, som blandt andet skul­le for­hin­dre net­op det. “Vi bli­ver nødt til at træk­ke en streg i san­det. Folk, der har fået fængsels­straf, skal ikke have dansk stats­bor­ger­skab,” lød det i den for­bin­del­se fra udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster Mat­ti­as Tesfaye. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her