Færøsk mini­ster: Vi ser ingen øget rus­sisk aktivitet

Til den­ne udga­ve af Fri Tænk­ning har jeg talt med Høg­ni Hoy­dal, leder af Færø­er­nes repu­bli­kan­ske par­ti og øer­nes uden­rigs­mi­ni­ster. Vi tal­te om rus­sisk til­ste­de­væ­rel­se i færøsk far­vand, om den sik­ker­heds­po­li­ti­ske situ­a­tion i Nor­dat­lan­ten, rigs­fæl­les­ska­bet og Færø­er­nes kurs mod selv­stæn­dig­hed, Færø­er­nes frem­stormen­de øko­no­mi, sank­tions­po­li­tik­ken, fiske­ripo­li­tik og en omstridt fiske­ri­af­ta­le med Rusland, som net­op er ble­vet for­ny­et, den inter­ne færø­ske debat om for­hol­det til Rusland og dan­ske poli­ti­ke­res kri­tik af Færøerne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her