FC Køben­havn ero­brer Europa

I den­ne udga­ve af Fri Spark taler vi med Sune Smith-Niel­sen, FC Køben­havns udvik­lings­di­rek­tør, om, hvor­dan klub­ben får det bed­ste ud af det U19-hold, som er rege­ren­de dansk mester og i ons­dags sik­re­de sig sin anden sejr ud af to muli­ge i sæso­nens UEFA Youth League (talent­hol­de­nes Cham­pions League). Vi run­der også Grøn­lands ambi­tio­ner om at ska­be et offi­ci­elt lands­hold. Og vi slut­ter med en slags andet kapi­tel i histo­ri­en om udvik­lin­gen af Erling Braut Haa­land – et kapi­tel, der består af en mail­kor­re­spon­dan­ce med en af moder­ne norsk musiks stør­ste nav­ne, som i dag også har tid til at spil­le lidt for­æl­dre­fod­bold i Vestia. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her