Fed­me-læge optræ­der sta­dig som uaf­hæn­gig eks­pert, selv om han er betalt af Novo Nor­disk: “Det er ikke min opga­ve at infor­me­re om det”

Den pro­fi­le­re­de bør­ne­læ­ge Jens-Chri­sti­an Holm var gæst i det popu­læ­re mor­gen­pro­gram Góðan Mor­gun Før­oy­ar (God Mor­gen Færø­er­ne) hos KVF, den færø­ske public ser­vi­ce-radio, ons­dag den 3. maj 2023 med en besked, der kan med­fø­re man­ge pen­ge til medi­ci­nal­virk­som­he­der. Jens-Chri­sti­an Holm glem­te dog at næv­ne, at han er inha­bil, når det dre­jer sig om Novo Nor­disk, for­di han på for­skel­li­ge måder har fået bety­de­lig støt­te fra medicinalkoncernen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her