Fed­te­mi­ni­ster: Pres­se­de på for at kom­me på CNN

Den ame­ri­kan­ske tv-sta­tion CNN er vild med kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen. Tre gan­ge i år har mini­ste­ren været live igen­nem for at for­tæl­le om Dan­marks kli­ma­mål.  På de soci­a­le medi­er, hvor mini­ste­ren har delt bil­le­der fra sine inter­views, får han ros for den inter­na­tio­na­le opmærk­som­hed. “Stærkt med CNN” og “Godt gået mr. Jor­gen­sen”, skri­ver nog­le af mini­ste­rens føl­ge­re for eksem­pel på Ins­ta­gram.  I fle­re til­fæl­de er det dog Dan Jør­gen­sen selv, der har budt sig til for at kom­me på skær­men. Det viser en aktind­sigt i kor­re­spon­dan­cen mel­lem Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et og CNN. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.