Fed­te­mi­ni­ster: Pres­se­de på for at kom­me på CNN

Den ame­ri­kan­ske tv-sta­tion CNN er vild med kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen. Tre gan­ge i år har mini­ste­ren været live igen­nem for at for­tæl­le om Dan­marks kli­ma­mål.  På de soci­a­le medi­er, hvor mini­ste­ren har delt bil­le­der fra sine inter­views, får han ros for den inter­na­tio­na­le opmærk­som­hed. “Stærkt med CNN” og “Godt gået mr. Jor­gen­sen”, skri­ver nog­le af mini­ste­rens føl­ge­re for eksem­pel på Ins­ta­gram.  I fle­re til­fæl­de er det dog Dan Jør­gen­sen selv, der har budt sig til for at kom­me på skær­men. Det viser en aktind­sigt i kor­re­spon­dan­cen mel­lem Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et og CNN. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her