Fik fjer­net cen­tral advar­sel fra udspil: Rege­rin­gen vid­ste på for­hånd, at et tobaks­for­bud var ulovligt

Både Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et og Stats­mi­ni­ste­ri­et var inden et opsigtsvæk­ken­de pres­se­mø­de 15. marts adva­ret om, at rege­rin­gens for­slag om at for­by­de al salg af tobaks­pro­duk­ter til per­so­ner født efter 2010 ikke kun­ne gen­nem­fø­res, for­di det var i strid med EU-ret­ten. Det viser en mail­kor­re­spon­dan­ce mel­lem de to mini­ste­ri­er, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. Højst opsigtsvæk­ken­de frem­går det også, at det helt afgø­ren­de for­be­hold ind­til få uger inden præ­sen­ta­tio­nen var nævnt i et udkast til udspil­let, der stjal medi­e­dags­or­de­nen. Men inden udspil­let blev præ­sen­te­ret for offent­lig­he­den, blev for­be­hol­det plud­se­lig fjernet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.