Filo­sof: Det vil­le være bedst, hvis ingen af os var kom­met til verden

Når det gæl­der Bena­ta­rs filo­so­fi, er han udmær­ket klar over, at mas­ser­ne ikke just står i kø for at til­slut­te sig en ide, der argu­men­te­rer for, at det vil­le være i alles inter­es­se, hvis ingen af os men­ne­sker og andre væse­ner, der kan san­se og føle, nogen­sin­de var ble­vet født. Der­for er Bena­tar kar­rig med at for­tæl­le detal­jer om sig selv. For­hold jer til mine argu­men­ter, ikke til min per­son, lyder hans ræson­ne­ment. Hvis Bena­tar for­tæl­ler om sig selv og sit eget liv, fryg­ter han, at anti-nata­lis­men vil bli­ve bort­for­kla­ret med en psy­ko­a­na­ly­tisk gransk­ning af hans per­son­lig­hed for at kun­ne redu­ce­re hans filo­so­fi til resul­ta­tet af en ulyk­ke­lig barn­dom eller noget andet i hans per­son­li­ge histo­rie. Så den­ne uges Fri Tænk­ning hand­ler ikke om men­ne­sket David Bena­tar, men om hans filosofi. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her